Kompetence

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er godkendt af økonomi -og erhvervsministeren og er oprettet den 1. februar 2009 i henhold til lov nr. 456 af 10.juni 2003 om forbrugerklager. Ankenævnets CVR nummer er 32 03 64 73.Ankenævnet behandler civilretlige tvister – det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og et trafikselskab i Danmark. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået den 1. januar 2009 eller senere i forbindelse med rejse med kollektiv trafik eller kørsel, der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Før ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet.

Ankenævnet kan også behandle klager vedrørende rejser til udlandet med kollektiv trafik, solgt af udbydere med sæde i Danmark.

Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til en højere administrativ myndighed. Hver af parterne kan dog anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen vedrører, når ankenævnet har truffet afgørelse i sagen.