Om os

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er godkendt af erhvervs- og vækstministeren og er oprettet den 1. februar 2009 i henhold til lov nr. 456 af 10.juni 2003 om forbrugerklager. CVR nummeret er 32 03 64 73.

Ankenævnet er i medfør af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet artikel 20 anført på en liste som ATB-instans.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister – det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og et trafikselskab i Danmark. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået den 1. januar 2009 eller senere i forbindelse med rejse med kollektiv trafik inden for bus, tog eller metro eller kørsel, der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Før ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet.

Ankenævnet kan også behandle klager vedrørende rejser til udlandet med kollektiv trafik, solgt af udbydere med sæde i Danmark.

Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet.

Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til anden myndighed, men hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagesagen har omfattet, når ankenævnet har afgjort sagen.

Ankenævnets sagsbehandling foregår efter principperne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, og medlemmerne er undergivet tavshedspligt.  

 

e-mail: 

mail@abtm.dk 

adresse: 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Gl. Køge Landevej 3, 

2500 Valby