Sagsbehandling

Sagsbehandling/sagsbehandlingstider.

Inden sekretariatet forelægger sagen til afgørelse for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, sikrer sekretariatet sig, at de oplysninger, som er relevante for nævnets afgørelse, er i sagen.

Under sagens forberedelse vil parterne modtage kopi af de oplysninger og udtalelser, som sekretariatet indhenter hos den anden part, og blive bedt om at kommentere disse.

Sekretariatet afslutter sagen, hvis trafikvirksomheden under sagens forberedelse opfylder dit krav, eller hvis du frafalder sin klage.

Sekretariatet kan afvise sagen, hvis det er åbenbart, at den ikke kan behandles af ankenævnet. Klageren kan forlange, at afvisningen forelægges for ankenævnet. 

Ankenævnet kan afvise en sag blandt andet, hvis klagen ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet, eller hvis behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre ankenævnet i at fungere effektivt. 

Ifølge EU-forordningen om alternative tvistløsningsorganer, som ankenævnet er underlagt, skal parterne underrettes, hvis der går mere end 90 dage fra en sag er fuldt oplyst, til den afgøres, og det skal oplyses til parterne, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte en sag på indhentelse af yderligere oplysninger. Parterne underrettes i givet fald derom. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved ankenævnet er ca. 6 måneder.