Efter afgørelsen

Når der er truffet afgørelse i en sag af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, kan begge parter anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen har vedrørt. 

Sagen vil muligvis kunne anlægges med økonomisk bistand i form af fri process, offentlig retshjælp eller forsikringsretshjælp. 

Yderligere oplysninger om disse dækningsformer kan søges på www.retssal.dk, www.advokatsamfundet.dk eller i forbrugerens eget forsikringsselskab.

Hvis forbrugeren har fået medhold i sagen ved ankenævnet, og trafikvirksomheden ikke efterlever afgørelsen, kan forbrugeren med bistand fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anlægge sag ved domstolene. 

Brochure om den nærmere fremgangsmåde kan fås ved henvendelse til ankenævnets sekretariat. 

Ingen trafikvirksomheder har undladt at efterleve en afgørelse fra ankenævnet.