Afgørelse

Når klagesagen er oplyst tilstrækkeligt, vil den blive forelagt for ankenævnet, der træffer afgørelse på et møde. Ankenævnet holder 6 møder årligt.

Ankenævnets afgørelse er skriftlig og på dansk og bliver sendt til både klageren og trafikvirksomheden. Det vil fremgå af afgørelsen, om klageren eller trafikvirksomheden skal betale gebyr for sagens behandling. Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til parternes opfyldelse af afgørelsen.

Trafikvirksomheden er bundet af afgørelsen, med mindre virksomheden inden 30 dage efter, at afgørelsen er sendt til parterne, skriftligt har meddelt ankenævnet, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Sker dette, sender sekretariatet efter anmodning fra forbrugeren sagen videre til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der på klagerens vegne kan anlægge sag ved domstolene mod trafikvirksomheden.

Hvis klageren ikke får medhold i klagesagen, kan der ikke klages til andre ankeinstanser. Er man uenig i nævnets eller formandens afgørelse og vil forsøge at få den ændret, må man anlægge sag ved domstolene. Om der kan bevilges fri proces eller retshjælp hertil, afhænger af om visse betingelser er opfyldt. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til eget forsikringsselskab og via www.domstol.dk.