Kontrolafgift - for få zoner

Manglende zone på periodekort

Afgørelse 2016-0246, 7. marts 2017 - Metro. Klageren kunne ikke forevise gyldig rejsehjemmel i zone 03, da hendes periodekort kun var gyldigt i zone 01, 02, 41 og 51. Det er udokumenteret, at en Metrosteward skulle have givet hendes fejlinformation, og kan herefter ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0026, 13. september 2016 - Metro. Klageren misforstod zoneoversigten, som hun havde fundet på www.google.com og havde derfor ikke de rigtige zoner på sit periodekort. 

Afgørelse 2015-0150, 19. april 2016 - Metro. Klageren var indehaver af et periodekort gyldigt i zonerne 01 og 02, men blev kontrolleret og pålagt en kontrolafgift i zone 03. Ved kontrollen foreviste hun udover sit periodekort et klippekort, som ikke var stemplet. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2015-0287, 19. april 2016 - Metro. Klageren var indehaver af et mobilperiodekort gyldigt i zone 01 og 02. Hun modtog en kontrolafgift i zone 04. Efterfølgende indsendelse af Ørresundsbillet, som var erhvervet efter kontrollen, efter fast praksis ikke medtaget i bedømmelsen af om der blev forevist gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2015-0197, 23. februar 2015 - Metro. Klageren var englænder, men bosiddende i København. Han fik en kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klager ikke medhold i, at kontrolafgiften skulle frafaldes. Dissens. DOT bør sikre, at engelsk information på hjemmeside forbedres.   

Afgørelse 2015-0107, 15. december 2015 - Metro. Klageren havde købt et mobilperiodekort efter henvendelse til 7/eleven, men anvendte en alternativ rute, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift for manglende zoner. Det var udokumenteret, hvad klageren havde oplyst til personalet i 7/eleven, herunder om han ville rejse forskellige rejseruter. Rejsen til arbejde kunne foretages inden for de købte zoner. Hvorfor ankenævnet ikke fandt anledning til at fravige udgangspunktet, hvorefter passageren selv bære ansvaret for korrekt billettering.      

Afgørelse 2015-0121, 15. december 2015 - Metro. Klagerens søn pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort, mens hans rejsekort ikke var checket ind. Bedømmelsen af hensigtsmæssigheden for kombinationen af periodekort og rejsekort falder uden for ankenævnets kompetance. Klageren ikke medhold, men henvises til Transportministeriet/Trafikstyrelsen.

Afgørelse 2014-0366, 23. juni 2015 - Metro. Kontrolafgift for manglende zone på periodekort, samt rykker. Klageren ikke medhold i, at rykkeren var sendt uberettiget. 

Afgørelse 2015-0035, 23. juni 2015 - Metro. 2 kontrolafgifter for manglende zone på periodekort samt 4 rykkergebyrer.

Afgørelse 2014-0198, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende zone på periodekort samt rykkergebyr på 100 kr. Hvor foregik kontrollen?

Afgørelse 2014-0136, 21. november 2014 - Movia. Kontrolafgift for manglende zone på abonnementskort. Klippekort indsendt efterfølgende. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0214, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende zone på periodekort.

Afgørelse 2014-0121, 22. september 2014 - Metro. Klageren er indehaver af et periodekort med zonerne 01 – 02 på sin mobiltelefon. Den 28. februar 2014 rejste han fra Kastrup Lufthavn i zone 04 til Fasanvej st. i zone 02. Denne rejse går ifølge zonekortet gennem følgende 4 zoner; 04 – 03 – 01 – 02. Til denne rejse købte klageren en tillægsbillet til en enkelt zone. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0152, 22. september 2014 - Movia. Klageren kunne ved kontrollen alene forevise et periodekort med zonerne 01, 02 og 30, hvilket ikke er gyldig rejsehjemmel i zone 31, hvor hun var steget på bussen, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette.

Afgørelse 2014-0045, 17. juni 2014 - Metro. Klageren rejste med metroen fra Nørreport st. mod Vestamager. Som rejsehjemmel anvendt hun et periodekort med 7 specifikke zoner, men ikke zone 03, hvori hun blev kontrolleret. Hun troede hun var i zone 01. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2014-0110, 17. juni 2014 - Metro. Klagerens ægtefælle rejste med metroen fra Kgs. Nytorv til Bella Center. Som rejsehjemmel brugte hun et periodekort med zonerne 01 og 02. I zone 03 var der kontrol af hendes rejsehjemmel og hun blev pålagt en kontrolafgift. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0462, 17. juni 2014 - Metro. Klageren manglede en zone på sit periodekort.

Afgørelse 2013-0422, 3. april 2014 - Metro. Klagerens periodekort havde 6 specifikke zoner, men ikke zone 03. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet.

Afgørelse 2013-0254, 27. januar 2014 - Movia. Periodekort gyldig til zonerne 42 og 43, - steg på i zone 31. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, og det afgørende er derfor ikke hvor mange zone kortet dækker, men derimod de specifikke zoner.

Afgørelse 2013-0366, 27. januar 2014 - Movia. Foreviste ved kontrol i zone 41 periodekort med zonerne 01+02. Klagerens intention om at tjekke sit rejsekort ind kan ikke indgå i bedømmelsen.

Afgørelse 2013-0095, 23. september 2013 - Metro. Ikke tilstrækkelige zoner på periodekort

Afgørelse 2013-0199, 28. november 2013 - Movia. Klagerens rejserute fraveg fra den sædvanlige rute, hvorfor klageren selv må bære ansvaret for at undersøge, om periodekortet var gyldigt til den ændrede rute. 

Afgørelse 2012-0154, 18. september 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. 

Afgørelse 2012-0175, 3. december 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. Klippekort ej forevist.

Afgørelse 2012-0221, 3. december 2012 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0200, 3. december 2012 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0195, 3. december 2012 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0345, 18. februar 2013 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0285, 18. februar 2013 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0420, 23. april 2013 - Metro. Manglede zone på periodekort. Hvis klageren dokumenterer, at den manglende zone er indføjet, skal Metro genoptage sagens behandling.

Afgørelse 2013-0005, 23. april 2013 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0427, 23. april 2013 - Metro. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2010-0331, 11. april 2011 - Metro. Periodekort med for få zoner

Afgørelse 2011-0089, 27. september - Movia. For få zoner på periodekort

Afgørelse 2012-0072, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner.

Afgørelse 2010-0101, 1. september 2010 - Metro. Manglende zone på periodekort 

Afgørelse 2012-0174, 18. september 2012. Periodekort kun gyldigt til de specifikke anførte zoner. Klageren var bekendt med at manglede zone 03, idet han var blevet kontrolleret tidligere. 

Afgørelse 2010-0165, 3. december 2010- S-tog. Manglende zone på abonnementskort

Forkert antal zoner

Afgørelse 2015-0239, 14. juni 2016 - Metro. Klageren købte ved en fejl en billet med for få antal zoner, hvorved hun blev pålagt en kontrolafgift.

Afgørelse 2015-0202, 23. februar 2016 - Metro. Klageren havde for få zoner på billet. Manglende kendskab til zonesystemet kan ikke føre til, at kontrolafgiften skal frafaldes. 

Afgørelse 2015-0231, 23. februar 2016 - Movia. Klageren havde for få zoner på billet. Den omstændighed, at klagerne viste chaufføren billetten ved indstigning kunne ikke føre til, at kontrolafgiften skulle frafaldes.

Afgørelse 2015-0179, 15. december 2015 - Metro. Klageren havde for få zoner. Klagerens forklaring vedrørende fejl på og efterfølgende udskiftning af billetautomat ikke lagt til grund. 

Afgørelse 2015-0147, 15. december 2015 - Metro. Klageren havde for få zoner. Det ændrede ikke på sagens udfald, at printet af zoneantallet på billet var utydeligt.

Afgørelse 2015-0105, 29. september 2015 - Metro. Klageren kunne ved kontrollen kun forevise et periodekort med 2 zoner samt en tillægsbillet på én zone, til en rejse som krævede 4 zoner.

Afgørelse 2015-0056, 29. september 2015 - Metro. Klageren kunne ved kontrollen kun forevise en 2 zoners billet på en rejse, som krævede 3 zoner. Omstændighederne ved kontrollen kunne ikke føre til, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften.  

Afgørelse 2014-0335, 4. maj 2015 - Metro. Klageren og en medrejsende havde til sammen 5 zoner, men skulle bruge 6 zoner. Det var korrekt, at kontrolafgiften blev udstedt til klageren i stedet for den medrejsende.

Afgørelse 2014-0183, 21. november 2014 - Metro. Manglede to zoner på billet. Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt af en DSB- eller Metromedarbejder. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2014-0145, 22. september 2014 - Metro. Klageren kunne ved kontrol af sin rejsehjemmel i metroen alene fremvise en billet, som var gyldig i to zoner fra zone 01 og derfor ikke var gyldig i zone 04, hvor klageren blev kontrolleret.

Afgørelse 2013-0151, 23. september 2013 - Metro. Glemte at medregne startzonen i antal nødvendige zoner. Ikke indtrådt forældelse eller retsfortabende passivitet ved en sagsbehandlingstid på 5 måneder trods besked om at ville modtage svar inden for 3-5 uger.

Afgørelse 2013-0196, 28. november 2013 - Metro. Købt billet til 2 zoner til en rejse, der krævede 3 zoner. Klageren havde tilstrækkelig mulighed for at søge vejledning om det korrekte antal zoner på zonekortet på billetautomaten.

Afgørelse 2013-0361, 3. april 2014 - Metro. Klageren steg på metroen, selvom hun vidste, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel, idet hun kun havde stemplet 2 zoner til en rejse, der krævede 3 zoner. Ikke registreret fejl på klippemaskinen. 

Afgørelse 2012-0423, 23. april 2013 - Metro. 2-zoners billet købt i zone 01 ikke gyldig i zone 04

Afgørelse 2012-0416, 23. april 2013 - Metro. Klageren rejste i zone, som ikke var omfattet af billetten.

Afgørelse 2012-0250, 3. december 2012 - Metro. Manglede en zone. Metro ikke besvaret klagen.

Afgørelse 2009-0201, 12. februar 2010 - S-tog. Manglede en zone under strækningen, passageren var 16 år. 

Afgørelse 2010-0310, 11. april 2011 - Metro. Købte kun en billet i stedet for to og til for få zoner.

Stemplet for få antal zoner

Afgørelse 2015-0114, den 15. december 2015. Metro. Klageren havde stemplet sit 2-zoners klippekort én gang i zone 01, hvorfor han ikke havde gyldig rejsehjemmel i zone 04, hvor kontrollen fandt sted. Klagerens forklaring om, at han ligeledes fremviste et 3-zoners klippekort ikke taget til følge.  

Afgørelse 2015-0041, 29. september 2015 - Metro. Klageren og en medrejsende havde stemplet et 2-zoners klippekort 2 gange, på en rejse, som krævede 6 zoner i alt. 

Afgørelse 2015-0028, 23. juni 2015 - Metro. Stemplede 2-zoners klippekort én gang til rejse, som krævede 3 zoner.

Afgørelse 2014-0243, 21. november 2014 - Metro. Stemplede 2-zoners klippekort til en rejse, som krævede 4 zoner

Afgørelse 2009-0043, 30. juni 2009- S-tog. Stemplet 2 zoner til rejse på 9 zoner

Afgørelse 2009-0047, 30. juni 2009 - S-tog. Stemplet 3 zoner til rejse på 4 zoner

Afgørelse 2009-0071, 6. oktober 2009 - S-tog. Stemplet 3 zoner til rejse på 4 zoner

Afgørelse 2009-0096, 12. oktober 2009 - S-tog. Stemplet 5 zoner til rejse på 6 zoner

Afgørelse 2009-0098, 12. oktober 2009 -S-tog. Stemplet 2 zoner til rejse på 3 zoner / ikke godtgjort at klageren blev vejledt af DSB's personale.

Afgørelse 2009-0108, 4. december 2009 - S-tog. Stemplet 7 zoner til 8 zoner. Rykkergebyr

Afgørelse 2011-0164, 16.december 2011 - Metro. Ikke klippet tilstrækkeligt. Klager delvis medhold.

Afgørelse 2011-0023, 27.juni 2011 - Movia. Ikke stemplet nok zoner

Afgørelse 2011-0031, 28.juni 2011- S-tog. Ikke stemplet nok zoner

Afgørelse 2010-0243, 3.december 2010 - S-tog. Stemplede 4 i stedet for 5 zoner.

Afgørelse 2009-0137, 12. februar 2010 - DSB. Klagerens forklaring om stempling ikke lagt til grund

Afgørelse 2009-0230, 5, maj 2010 - S-tog. Klagerens forklaring om stempling og inddragelse af klippekort ikke lagt til grund.

2010-0129, 2. september 2010 - Metro. Stemplede 2 i stedet for 3 zoner

Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning

Afgørelse 2015-0078, 29. september 2015. Klageren havde fejlagtigt købt flexkort til zonerne 01 og 02 i stedet for 01 og 03. Ikke tilstrækkelig godtgjort, at fejlen skyldtes rådgivning fra DSB's billetkontor.

Afgørelse 2013-0458, 17. juni 2014 - Metro. Klageren manglede en zone. Klageren påstod at han af en metrosteward var blevet oplyst om, at 4 zoner var tilstrækkelig. Rejsen krævede dog 5 zoner. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0358, 3. april 2014 - Metro. Havde kun stemplet 2 x 2 zoner for to personer til en rejse, der krævede billet til 3 zoner pr. person. Klagerens oplysning om fejlagtig vejledning af en tekniker på stationen ikke verificeret, og dermed ikke lagt til grund ved sagens bedømmelse.

Afgørelse 2013-0113, 23. september 2013 - Metro. Klagerens oplysning om, at en "automatguide" havde hjulpet med billettering, blev ikke taget til følge.

Afgørelse 2009-0028, 30. juni 2009 - S-tog. Buschauffør vejledte om antal klip, kontrolafgift annulleret.

Afgørelse 2011-0193, 5.december 2011 - Movia. Vejledt af DSB-ansat - ej dokumenteret

Afgørelse 2009-0221, 12. februar 2010 - S-tog. Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner.

Afgørelse 2009-0123, 12. februar 2010 - S-tog. Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner

2010-0158, 2. september 2010 - DSB. Klager ikke godtgjort, at han blev fejlagtigt vejledt eller at kontrolafgift var eftergivet over telefon.

Afgørelse 2012-0344, 18. februar 2013 - Metro. Uomtvistet at klageren havde talt med steward, men divergerende forklaring om vejledningen. I det konkrete tilfælde førte bevisusikkerheden til, at klagerens forklaring ikke kunne afvises og sagsomkostningerne for ankenævnet blev ophævet. Klageren medhold.

Afgørelse 2012-0170, 18. september 2012 - DSB. S-tog. Klageren ikke oplyst på hvilken station, han skulle være blevet fejlinformeret.

Afgørelse 2012-0002, 25. juni 2012 - MoviaSMS-billet, Oplysning om vejledning. af Moviamedarbejder udokumenteret.

Afgørelse 2011-0107, 27.september - Movia. Klageren spurgte på stationen, men startede sin rejse fra en anden zone.

Afgørelse 2010-0290, 31. januar 2011 - S-tog. Ikke lagt til grund, at klageren blev fejlinformeret.

Afgørelse 2010-0035, 28. juni 2010 - Movia. Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering. Klageren medhold.

Ekspeditionsfejl

Afgørelse 2012-0066, 25. juni 2012 - Movia. For få zoner på abonnementskort, ekspeditionsfejl hos DSB. Klageren medhold. Sagsomkostningerne ophævet.

Påført / købt forkert zone på periodekort

Afgørelse 2015-0184, 15. december 2015 - Metro. Klageren havde købt forkert zone på sit mobil periodekort, og blev derfor pålagt en kontrolafgift for manglende zone. Ankenævnet ikke fundet grundlag for at afvige hovedreglen om, at passageren selv bære ansvaret for korrekt billettering.

Afgørelse 2013-0041, 27. juni 2013 - Metro. Klagerens påstand om, at periodekort var udstedt til forkerte zoner ikke taget til følge, men hvis hun får påført den manglende zone, skal Metro Service genoptage sagens behandling 

Afgørelse 2012-0197, 3. december 2012 - Metro. Periodekort købt over nettet til forkerte zoner, da hun tog fejl af "Rejsekort" og "Periodekort"

Afgørelse 2011-0120, 5. december 2011 - Fynbus. Forkert udstedt kort. Klageren medhold.

Manglende tillægsbillet

Afgørelse 2014-0164, 21. november 2014 - Metro. Klageren kunne ikke finde sin tillægsbillet ved kontrol. Indsendt efterfølgende.

Afgørelse 2013-0456, 17. juni 2014 - Metro. Klageren havde ikke købt tillægsbillet til sit periodekort

Afgørelse 2012-0187, 3. december 2012 - Metro. Tabte sin tillægsbillet

Afgørelse 2011-0142, 5.december 2011 - Movia. Forevist abonnementskort uden gyldig zone - køb af tilkøbsbillet ikke gennemført

Afgørelse 2009-0053, 30. juni 2009 - Movia. Kunne ikke finde sin tillægsbillet

Tillægsbillet ikke tilstrækkeligt

Afgørelse 2015-0250, 7. marts 2017 - Metro. Klageren, som havde et periodekort, havde købt én tillægsbillet til en rejse, som krævede to. Klageren ikke medhold. Det bør dog være bedre oplyst på engelsk i købsflowet ved køb af tillægsbilletter, at pasagerer der skal tilkøbe mere end én zone, skal købe en almindelig zone billet, i dette tilfælde på to zoner eller alternativt to tillægsbilletter på hver én zone. 

Afgørelse 2015-0301, 19. april 2016 - Metro. Klageren, som var indehaver af et mobilperiodekort, havde købt én tillægsbillet til en rejse, som krævede to.

Afgørelse 2015-0153, 23. februar 2016 - Metro. Klagerne købte en tillægsbillet til én zone, til rejse, som krævede to.

Afgørelse 2015-0178, 23. februar 2016 - Metro. Klageren købte kun en tillægsbillet til sit mobilperiodekort istedet for de nødvendige to zoner. 

Afgørelse 2013-0398, 3. april 2014 - Metro. Klagerens svigerdatter rejste fra Lufthavnen i zone 04. Havde periodekort til zonerne 01 og 02. Købte tilkøbsbillet i zone 04 til én zone. Når der tilkøbes zoner til et periodekort, og når rejsen påbegyndes uden for periodekortets gyldighedsområde, udvides gyldigheden med en zonering, hvis tilkøbsbilletten vel at mærke er købt i en zone , som støder op til periodekortets gyldighedszoner. 

Afgørelse 2010-0070, 24. juni 2010 - S-tog. Abonnementskort, kun købt én zone yderligere

SMS-tillægsbillet

Afgørelse 2013-0138, 28. november 2013 - Metro. SMS-tillægsbillet købt uden for grundbillettens gyldighedsområde. 13 minutter og 8 stoppesteder ind i ny zone. Klagerens påstand om fejl i SMS-systemet ikke taget til følge, idet hun ikke tog kontakt til chaufføren.

For få zoner - SMS-billet

Afgørelse 2015-0145, 23. februar 2016 - Metro. For få zoner på mobilbillet. 

Afgørelse 2015-0102, 29. september 2015 - Metro. For få zoner på SMS-billet.

Afgørelse 2011-0257, 26. marts 2012 - Movia. For få zoner. SMS-billet købt til ukorrekte zoner, ikke fejl ved SMS-systemet

Afgørelse 2012-0046, 25. juni 2012 - Movia. For få zoner/ forkert startzone. SMS-billet.

Afgørelse 2011-0189, 6. februar 2012 - Movia. For få zoner. SMS-billet

Afgørelse 2011-0171, 6. februar 2012 - Movia. For få zoner. SMS-billet

Skal rejse i sammenhængende zoner

Afgørelse 2010-0183, 3.december 2010 - S-tog. Skal rejse i sammenhængende zoner.

Divergerende oplysninger om det foreviste i kontrolsituationen

Afgørelse 2013-0396, 3. april 2014 - Metro. Divergerende oplysninger om, hvad klagerens søn foreviste i kontrolsituationen. Ikke sandsynligt, at metrostewarden ville nøjes med at tage billede af klagerens søns sundhedskort, men ikke af en forevist billet, for derefter at notere "ingen billet", i stedet for "manglende zoner" som årsag til kontrolafgiften. Den af klagerens søn senere indsendte billet, havde været gyldig rejsehjemmel på rejsen. Ankenævnet finder det ikke sandsynligt, at stewarden ville udstede kontrolafgift på baggrund af en i øvrig gyldig billet.

Hvor fandt kontrollen sted

Afgørelse 215-0182, 23. februar - Movia. Kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Hvor foregik kontrollen? Klageren ikke medhold. Dissens.

Afgørelse 2014-0282, 4. maj 2015 - Metro. For får zoner på billet. Hvor fandt kontrollen sted?

Afgørelse 2014-0198, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende zone på periodekort samt rykkergebyr på 100 kr. Hvor foregik kontrollen?

Afgørelse 2013-0256, 3. april 2014 - Metro. Divergerende oplysninger om, hvor kontrollen fandt sted. Ankenævnet ligger kontrolafgiften til grund, hvorved kontrollen fandt sted i zone 04, hvorfor klagerens klient ikke havde gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2013-0071, 27. juni 2013 - DSB S-tog. Hvor foregik kontrollen? Klageren ikke oplyst, hvilken station hun kørte fra.

Afgørelse 2011-0122, 5.december 2011 - S-tog. For få zoner og uenighed om, hvor på strækningen kontrollen er foretaget.

Hvor stod passageren af

Afgørelse 2012-0343, 18. februar 2013 - Movia. Hvor stod passageren af bussen?

Tilstrækkelig information

Afgørelse 2013-0312, 3. april 2014 - Metro. Klageren havde kun købt billet til 2 zoner, men hans rejse krævede billet til 3 zoner. Ankenævnet finder, at klageren havde tilstrækkelig mulighed for at søge vejledning til det korrekte antal zoner på Nørreport st.

Afgørelse 2013-0263, 27. januar 2014 - Metro. Klagerens rejsehjemmel blev kontrolleret tidligere på rejsen, hvor hun fik at vide, at hendes billet alene var gyldig til Øresund station, men klageren valgte at fortsætte sin rejse efter denne station. Tilstrækkelig information på engelsk på billetautomaten.

Afgørelse 2013-0262, 27. januar 2014 - Metro. Klageren havde set forkert på zonekortet. Det af klageren anførte om, at farverne på zonekortene er misvisende, kan ikke føre til et andet resultat, idet feltet for to zoner er blåt, og feltet for tre zoner er gul. 

Afgørelse 2013-0196, 28. november 2013 - Metro. Købt billet til 2 zoner til en rejse, der krævede 3 zoner. Klageren havde tilstrækkelig mulighed for at søge vejledning om det korrekte antal zoner på zonekortet på billetautomaten.

Afgørelse 2013-0096, 23. september 2013 - Metro. Tilstrækkelig info på engelsk om, at der skal købes billet til mindst 2 zoner pr. passager.

Utilstrækkelig information

Afgørelse 2010-0299, 31. januar 2011 -  S-tog. Zoneoversigtskort var slidt.

Passageren misforstået zoneoversigten

Afgørelse 2013-0103, 23. september 2013 - Metro. For få zoner på periodekort. Klageren misforstået zoneoversigten. 

Afgørelse 2013-0114, 23. september 2013 - Metro. Klageren læst zonekortet forkert.

Afgørelse 2012-0134, 18. september 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. Læst zoneoversigten forkert.

Afgørelse 2012-0078, 18. september 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. Læst zoneoversigten forkert.

Afgørelse 2012-0094, 18. september 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. Læst zoneoversigten forkert.

Afgørelse 2012-0157, 18. september 2012 - Metro. For få zoner på periodekort. Læst zoneoversigten forkert.

Afgørelse 2012-0267, 18. februar 2013 - Metro. Læste zoneoversigten forkert.

Afgørelse 2012-0211, 18. september 2012 - DSB S-tog. Klageren kigget forkert på zoneoversigten.

Afgørelse 2012-0367, 18. februar 2013 - Movia. Læst zoneoversigt for Metro og S-togstationer, men bussen kørte i en anden zone.

Passager troede fejlagtigt at de befandt sig i en anden zone

Afgørelse 2010-0061, 24. juni i 2010 - Metro. Klageren troede, hun befandt sig i en anden zone

Afgørelse 2010-0140, 2. september 2010 - Metro. Troede hun befandt sig i en anden zone

Misforstået information fra rejseplanen.dk / valgte andet rute end forslået af rejseplanen.dk

Afgørelse 2014-0046, 22. september 2014 - Metro. Klageren valgte end anden rute end den som var foreslået af rejseplanen.dk

Afgørelse 2013-0241, 27. januar 2014 - Metro. For få zoner på periodekortet. Klageren havde ved søgning på Rejseplanen.dk misforstået oplysningerne og har kigget under "billet" og "klippekort", og ikke under "periodekort".

Afgørelse 2012-0254, 3. december 2012 - Metro. Slog op på Rejseplanen.dk men søgte under "rejsekort".

Afgørelse 2010-0142, 2. september 2010 - Metro. Ikke læst Rejseplanen korrekt

Afgørelse 2010-0296, 11. april 2011 - S-tog. Periodekort med for få zoner. Havde læst Rejseplanen.dk forkert.

Ikke beregnet korrekt antal zoner

Afgørelse 2009-0121, 7. december 2009 - S-tog. Ikke beregnet korrekt antal zoner

Afgørelse 2009-0002, 3. juni 2009 - S-tog. Ikke beregnet korrekt antal zoner.

Afgørelse 2009-0004, 3. juni 2009 - S-tog. Ikke beregnet korrekt antal zoner.

Afgørelse 2009-0019, 3. juni 2009 - S-tog. Ikke regnet korrekt antal zoner.

Mulighed for at orientere sig inden ombordstigning

Afgørelse 2013-0205, 28. november 2013 - Metro. Klageren havde mulighed for at orientere sig om antal af zoner inden ombordstigning. Ikke retsfortabende passivitet selvom Metro Service havde sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Afgørelse 2010- 0306, 31. janaur 2011 - Movia. Klageren burde have undersøgt stoppestedsoversigt.

Afgørelse 2009-0187, 12. februar 2010 - S-tog. Ikke undersøgt zoneoversigt og ikke spurgt chauffør

Afgørelse 2010-0032, 5. juli 2010 - S-tog. Klageren burde have spurgt, hvis i tvivl om stempling.

Mobilperiodekort

Afgørelse 2016-0227, 7. marts 2017 - Metro. Klageren havde et mobilperiodekort til zonerne 01, 02, 08, 32, 43, 54, 66, 76 og rejsemod lufthaven i zone 04. Det er ikke antallet af zoner på periodekortet, der er afgørende for, hvor mange zoner, man kan rejse i, men derimod de specifikke zoner, som er anført på periodekortet. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0037, 14. juni 2016 - Metro. Klageren manglede en zone på mobilperiodekort. Klagerens forklaring, om at en fejl i applikationen var skyld i forkert zone på det købte mobilperiodekort, ikke lagt til grund.

Afgørelse 2014-0315, 4. maj 2015 - Metro. Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort.

Afgørelse 2014-0338, 4. maj 2015 - S-tog. Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort.

Afgørelse 2014-0345, 4. maj 2015 - Metro. Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort. Havde klageren lånt sin kærestes telefon for at købe en billet? Ikke medhold. 

Afgørelse 2013-0454, 3. april 2014 - Metro. Klagerens manglede zone på sit mobilperiodekort. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet.

Foreviste klip af en anden passagers upersonlige klippekort / overskydende zoner

Afgørelse 2013-0340, 3. april 2014 - Metro. Ikke tilstrækkeligt godtgjort, at klageren i kontrolsituationen ud over sit periodekort foreviste et klip fra en medrejsendes upersonlige klippekort, da ikke sandsynligt at stewarden ville udstede kontrolafgift for manglende zone, hvis klageren i forbindelse med kontrollen havde forevist et gyldigt deleklip.

Afgørelse 2013-0117, 23. september 2013 - Metro. Klageren ringede til en ven fra stationen for at høre om antal zoner til Lufthavnen. Denne angav forkert antal. På Lufthanven station tilbød rejsekammerat som var kommet med en anden metro at hans overskydende zone kunne regnes med i klagerens billet. Dette ikke taget til følge.

Manglende zone på pensionistkort

Afgørelse 2014-0133, 22. september 2014 - Metro. Klageren er indehaver af et pensionistperiodekort til zonerne 01 – 02 – 03. Den 9. marts 2013 rejste hun med metro fra Kastrup Lufthavn i zone 04 til Kongens Nytorv i zone 01. En rejse der ifølge zonekortet går igennem følgende 3 zoner; 04 – 03 – 01. Ikke medhold.

Afgørelse 2013-0369, 3. april 2014 - Movia og Flextrafik. Manglede zone 33 på pensionistkort. Klageren ikke løftet bevisbyrden for, at Movia skal bære ansvaret for klagerens manglende rejsehjemmel, idet ikke sandsynligt at kontrolløren ville udstede kontrolafgift og vejledt hende til køb af tillægsbillet, hvis klageren havde forevist klippekort stemplet for den manglende zone.

For få zoner - Ungdomskort / Uddannelseskort /skolekort / kvikkort

Afgørelse 2015-0137, 15. december 2015 - Metro. Klageren var indehaver af et Ungdomskort gyldigt i alle zonerne MTM og kunne derfor rejse på børnebillet i Hovedstadsområdet. Klageren købte dog kun en 3 zoners børnebillet til en rejse, som krævede 5 zoner. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0138, 22. september 2014 - FynBus. Klageren manglende en zone på kvikkortet, og undlod at bede chaufføren om at bippe kortet.

Afgørelse 2012-0034, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner. Uddannelseskort.

Afgørelse 2011-0096, 27. september 2011 - Movia. Forevist uddannelseskort, ikke gyldig til rejsestrækningen.

Afgørelse 2011-0047, 28.juni 2011 - BAT. Anvendt skolekort med for få zoner.

Erhvervskort

Afgørelse 2012-0368, 23. april  - Metro. Erhvervskort kun gyldigt til de specifikke zoner

Periodekort ikke gyldig i den zone hvor påstigningen skete

Afgørelse 2013-0292, 27. januar 2014 - Movia. Af hensyn til passagerer med periodekort kan være forskellige zoner ved det samme stoppested for forskellige buslinjer. Klagerens mors periodekort var dog ikke gyldig i den zone hun steg på. Zonen var påført standeren ved busstoppestedet hvor hun steg på bussen.

Valgte at køre videre uanset vejledning om at klagerens billet alene var gyldig til zone X

Afgørelse 2013-0263, 27. januar 2014 - Metro. Klagerens rejsehjemmel blev kontrolleret tidligere på rejsen, hvor hun fik at vide at hendes billet alene var gyldig til Øresund station, men klageren valgte at fortsætte sin rejse efter denne station. Tilstrækkelig information på engelsk på billetautomaten.

Afgørelse 2013-0299, 27. januar 2014 - Metro. Turister havde modtaget vejledning om en rejse til Amagerstrand station i zone 03, men valgte at rejse videre til femøre station i zone 04.

Afgørelse 2011-0199, 6. februar 2012 - Metro. Ikke klippet nok zoner i busser. Undlod at foretage yderligere stempling ved omstigning til Metro. Spurgte chauffør.

Dankort afvist - ikke nok kontanter

Afgørelse 2013-0250, 27. januar 2014 - Metro. Klagerens dankort afvist i billetautomat. Havde kun kontanter til at købe billet til 2 zoner, selvom hans rejse var over 3 zoner. Ingen fejl registreret på maskinen, hvorfor afvisning af dankort må bero på kortets beskaffenhed. Klageren skulle have kontaktet Metro Services kontrolrum, eller f.eks. købt billet vis SMS.

Afgørelse 2009-0021, 3. juni 2009 - S-tog. Ikke nok kontanter til at købe billet til hele rejsen

Driftsforstyrrelser / forsinkelser (afvigende rute)

Afgørelse 2016-0131, 6. december 2016 - Metro. Klageren skiftede til metro grundet forsinkelse med DSB men glemte at bestille tillægsbilletter, som hun skulle have gjort under alle omstændigheder. Ikke medhold.

Afgørelse 2013-0245, 27. januar 2014 - Metro. I forbindelse med arbejde på S-togsnettet, valgte klageren af egen drift at foretage rejse med bus og metro ad anden rute, frem for at benytte de indsatte togbusser på den strækning klagerens periodekort dækkede.

Afgørelse 2010-0003, 28. juni 2010. Togdrift indstillet - efter de helt særlige forhold burde Metroservice have eftergivet kontrolafgiften.  

Afgørelse 2010-0027, 24. juni 2010. Driftsforstyrrelser, tog S-toget i stedet for bussen

Afgørelse 2012-0232, 3. december 2012 - Metro. Ændrede rejserute grundet forsinkelser

Afgørelse 2010-0009, 28. juni 2010 - Metro. S-tog medtog ikke passagerer. Klager valgte anden rejserute. Medhold.

Afgørelse 2012-0353, 18. februar 2013 - Metro. Ændrede sin rejserute til arbejde grundet driftsforstyrrelser. Kom uden for sit periodekorts gyldighedsområde. Klageren medhold.

Afvigende rute

Afgørelse 2012-0167, 18. september 2012 - Metro. Rejste anden rute end den, som periodekort var købt til.

Afgørelse 2012-0112, 18. september 2012 - Movia. Klageren rejste anden rute end sædvanlig og med bus i stedet for med tog.

Afgørelse 2010-0278, 31. januar 2011 - Movia. Rejste med bus i stedet for tog.

Afgørelse 2009-0120, 7. december 2009 - S-tog. Rejste med tog i stedet for bus.

Afgørelse 2010-0064, 24. juni 2010 - S-tog. Passager tog et andet tog end abonnementskort dækkede.

Tidligere kontrolleret på samme strækning uden at blive pålagt kontrolafgift

Afgørelse 2013-0321, 27. januar 2014 - Metro. Klageren anvendte sit periodekort som rejsehjemmel, men manglede zone 30. At klageren ved tidligere lejligheder var blevet kontrolleret på samme strækning, med samme periodekort uden at blive pålagt en kontrolafgift medfører ikke, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.

Efterfølgende indsendelse

Afgørelse 2014-0136, 21. november 2014 - Movia. Kontrolafgift for manglende zone på abonnementskort. Klippekort indsendt efterfølgende. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2013-0171, 27. januar 2014 - Metro. Manglede zone 03 på periodekort. En nedsættelse af kontrolafgiften til et administrationsgebyr kræver efterfølgende indsendelse af gyldig periodekort. Stewardens manglende information i kontrolsituationen, ændrer ikke på at klageren ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel i zone 03.

Afgørelse 2013-0191, 28. november 2013 - Metro. Klageren kunne ved kontrollen ikke forevise tilstrækkelig gyldig rejsehjemmel, da han ikke kunne finde sit klippekort. Klagerens efterfølgende indsendelse af klippekort kan efter fast praksis ikke godkendes.

Afgørelse 2012-0082, 25. juni 2012 - Metro. Efterfølgende indsendelse af klippekort ikke accepteret.

Retsfortabende passivitet

Afgørelse 2013-0205, 28. november 2013 - Metro. Klageren havde mulighed for at orientere sig om antal af zoner inden ombordstigning. Ikke retsfortabende passivitet selvom Metro Service havde sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Afgørelse 2013-0151, 23. september 2013 - Metro. Glemte at medregne startzonen i antal nødvendige zoner. Ikke indtrådt forældelse eller retsfortabende passivitet ved en sagsbehandlingstid på 5 måneder trods besked om at ville modtage svar inden for 3-5 uger.

Afgørelse 2012-0109, 10. oktober 2012 - Metro. For få zoner. Ikke berettiget forventning at Metro Service havde opgivet at gøre kravet om betaling af kontrolafgiften gældende efter en sagsbehandlingstid på 15 måneder.

Deleklip

Afgørelse 2013-0223, 28. november 2013 - Metro. Klageren kunne ved kontrol ikke forevise tilstrækkelig klippede zoner, idet han havde delt zonerne på et klippekort med en ven, der var steget af metroen. Efterfølgende indsendelse af klippekort ikke accepteret efter nævnets faste praksis.

Afgørelse 2013-0073, 27. juni 2013 - Metro. To passagerer kan ikke dele 2 zoner. Skal købe minimum 2 zoner hver. Kontrolafgift nedsat fra 750 kr. til 600 kr., som anført på informationstavlen. 

Afgørelse 2013-0379, 17. juni 2014 - Metro. Klageren og hendes mand rejste med metroen fra Frederiksberg st. til Nørreport st. Da begge stationer er beliggende i zone 01, konkluderede de, at de kunne nøjes med at stemple et 2-zoners klippekort én gang. Rejsen kræver dog som minimum 2 zoner pr. person. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0358, 3. april 2014 - Metro. Havde kun stemplet 2 x 2 zoner for to personer til en rejse, der krævede billet til 3 zoner pr. person. Klagerens oplysning om fejlagtig vejledning af en tekniker på stationen ikke verificeret, og dermed ikke lagt til grund ved sagens bedømmelse.

Afgørelse 2010-0242, 31. januar 2011 - Metro. Delezoner

Afgørelse 2012-0103, 18. september 2012 - Metro. For få zoner, da to personer delte 2 zoner. Man skal minimum købe 2 zoner pr. passager.

Afgørelse 2012-0163, 18. september 2012 - Metro. To personer delte 2 zoner.

Afgørelse 2012-0331, 18. februar 2013 - Metro. Rejste flere personer på et klippekort. Ikke stemplet tilstrækkelige klip for 2 af passagererne. Hjemmel til 2 kontrolafgifter -en til hver.

Afgørelse 2012-0081, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner. To rejsende med et klippekort og et periodekort. 

Afgørelse 2012-0064, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner. Ikke godtgjort at klippekort udgjorde rejsehjemmel for én person, i stedet for to.

(A-F) / (A-H) mv.

Afgørelse 2015-0040, 23. juni 2015 - Metro. Klageren, som var indehaver af et Ungdomskort gældende i alle zoner på Fyn og til København H (A-F) rejste mod Lufthaven st. Klageren og indklagede har opgivet divergerende oplysninger om, hvor klageren blev kontrolleret. Ankenævnet lagt til grund, at kontrollen fandt sted i zone 04, hvilken klageren ikke havde gyldig rejsehjemmel i.

Afgørelse 2013-0203, 28. november 2013 - Metro. Klagerens togbillet fra Svejbæk (30-32) til Amagerbro (A-F) var gyldig i Hovedstadens zone 01, 02 og 03. Klageren blev kontrolleret i zone 04. Da bogstaverne (A-F) imidlertid ikke fremgår af zonekortet på metrostationerne, skulle kontrolafgiften annulleres mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. 

Afgørelse 2009-0156, 7. december 2009 - S-tog. Klippekort Odense- København (A-F) gælder ikke nord for Hellerup station/undersøgelsespligt.

Afgørelse 2009-0182 - S-tog. Klageren solgt forkert klippekort (A-H), sagsomkostninger ophævet

Spurgte chaufføren

Afgørelse 2015-0299, 19. april 2016 - Movia. Klageren foretog en anden rejse end den periodekortet, som var gyldigt i zonerne 51, 60 og 70, var købt til, herved spurgte han chaufføren på udrejsen om bussen kørte til Herlev Hospital, hvilket chaufføren bekræftede, hvorefter klageren foreviste sit periodekort. Klageren blev på returrejsen pålagt en kontrolafgift i zone 31 for manglende zone på periodekort. Ankenævnet fandt ikke, at chaufføren burde have opfattet klagerens spørgsmål som en direkte anmodning om hjælp til billettering. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2014-0238, 4. maj 2015 - Metro. Klageren spurgte chaufføren om antal zoner. Den rejserute, som klageren oplyste at have spurgt chaufføren til råds om, stemte ikke overens med den faktiske rejste rute. Klageren forvekslede Ørestad st. med Øresund st.

Afgørelse 2011-0277, 26. marts 2012 - Movia. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren om antal zoner

Afgørelse 2011-0199, 6. februar 2012 - Metro. Ikke klippet nok zoner i busser. Undlod at foretage yderligere stempling ved omstigning til Metro

Afgørelse 2011-0175, 5.december 2011 - Movia. For få zoner. Tilkøbsbillet ikke gyldig. Klageren oplyste ikke ved kontrol at hun havde spurgt chaufføren.

Børn

Afgørelse 2013-0028, 27. juni 2013 - Movia. Klagerens datter havde ikke zonen på sit periodekort og havde glemt at stemple klippekort. Klageren fulgtes med datteren og havde særlig anledning til at huske hende på, at hun skulle stemple.

Afgørelse 2013-0042, 27. juni 2013 - Movia. Klagerens søn påbegyndte rejsen i en zone, som ikke var på skolekortet.

Afgørelse 2011-0091, 27.september - S-tog. 13-årige klippet for få zoner.

Cpr.-nummer

Afgørelse 2012-0307, 18. februar 2013 - Metro. Manglede en zone. Kritisabelt at steward bad om personnummer. Indledende sagsbehandling utilstrækkelig, hvor Metro Service skal godtgøre klagerens udgifter til klagegebyret.

Ansattes legitimation

Afgørelse 2012-0048, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner samt spørgsmål om metrostewards manglende legitimation for sin ansættelse.

Ikke hørt pågældende medarbejder

Afgørelse 2010-0143, 2. september 2010 - S-tog. Ikke hørt den pågældende medarbejder om sagen. Klager medhold.

Klagerens påstand ikke taget til følge

Afgørelse 2013-0043, 27. juni 2013 - Movia. Klagerens påstand om, at han rejste alene, blev ikke tage til følge.

Afgørelse 2010-0287, 31. januar 2011 - Movia. Klagerens forklaring ikke lagt til grund

Afgørelse 2010-0252, 31. januar 2011 - Metro. Klagerens oplysning ikke lagt til grund

Ud- og hjemturen ikke samme zoneantal

Afgørelse 2012-0141, 18. september 2012 - DSB S-tog. Ud og hjem havde ikke samme antal zoner, men klageren var bekendt hermed. 

Afgørelse 2011-0133. 27.september - DSB S-tog. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Klageren medhold. Dissens.

Afgørelse 2009-0135, 7. december 2009- S-tog. Ud og hjem ikke samme antal zoner/ikke tilstrækkeligt information på stempelautomat/klager medhold.

Afgørelse 2010-0167, 3. december 2010 - S-tog. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Afgørelse 2009-0143, 10. december 2009 - S-tog. Ud og hjem ikke samme antal zoner / søgt på Rejseplanen.dk/dissens/ klager medhold.

Graduering af kontrolafgiftens størrelse

Afgørelse 2012-0085, 25. juni 2012, Metro - For få zoner. Ikke krav om at kontrolafgiftens størrelse skal gradueres efter forseelsen.

Afgørelse 2012-0017, 25. juni 2012 - Metro. For få zoner, ikke krav om at gradure kontrolafgiftens størrelse afhængi
 
Klik på linjen for at læse en afgørelse