Kontrolafgift - mobilprodukter

Transaktionsfejl

Afgørelse 2014-0053, 17. juni 2014 - Movia. Ifølge klageren trykkede hun "godkend betaling" på sin mobil-billet app på sin iPhone. Klageren påstod at transaktionen var 40 sekunder om at gå igennem, men på udskriften fra klagerens telefon ses det, at transaktionen kun var 2 sekunder om at gå igennem. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2009-0051, 6. oktober 2009 - S-tog. Mislykket køb/forsøgte ikke igen.

Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning

Afgørelse 2016-0197, 6. december 2016 - Metro. SMS-billet var ikke modtaget inden påstigning. 

Afgørelse 2015-0095, 13. september 2016 - Metro. Klageren havde ikke modtaget mobilbillet på sin mobile enhed inden påstigning.

Afgørelse 2016-0047, 14. juni 2016 - Metro. Klageren stemplede ikke sit mobilklippekort i applikationen DOT -mobilbilletter, og kunne dermed ikke forevise en gyldig mobilbillet ved kontrollen hun blev herefter pålagt en kontrolafgift.

Afgørelse 2015-0128, 19. april 2016 - Metro. Klageren og dennes kæreste havde erhvervet et mobilklippekort i applikationen DOT -mobilbilletter, men havde ikke inden påstigning klippet dette ved at købe billetter, hvorfor de blev pålagt en kontrolafgift hver. Klageren ikke medhold, i forhold til klagerens anmodning om refusion af mobilklippekortet henvises til DSB Kundecenter. 

Afgørelse 2015-0280, 19. april 2016 - Movia. Klageren havde ikke modtaget mobilbillet på sin mobile enhed inden påstigning.

Afgørelse 2015-0225, 23. februar 2016 - Movia. Klagerens søn havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.

Afgørelse 2015-0260, 23. februar 2016 - Lokaltog. Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.

Afgørelse 2015-0243, 23. februar 2016 - Lokaltog. Klageren havde ikke modtaget mobilbillet i applikationen DOT mobilbilletter inden påstigning.

Afgørelse 2015-0206, 23. februar 2016 - Metro. Klageren havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.

Afgørelse 2014-0328, 23. juni 2015 - Metro. Klageren havde ikke modtaget SMS-billet via applikationen 1415 inden påstigning.

Afgørelse 2014-0363, 4. maj 2015 - Movia. Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning på bussen, da denne ikke blev bekræftet inden for tidsrammen. Fik klageren lov til at stige ombord af chaufføren? Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0319, 4. maj 2015 - DSB. Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet fra applikationen 1415. DSB kunne kræve administrationsgebyret og billetprisen betalt. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0329, 4. maj 2015 - Movia. Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning.

Afgørelse 2014-0130, 14. januar 2015 - DSB. To kontrolafgifter, da klager ikke havde modtaget SMS-billet inden påstigning. 

Afgørelse 2014-0140, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning, samt stewardens adfærd ved kontrol.

Afgørelse 2014-0143, 21. november 2014 - Movia. Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Klageren ikke løftet bevisbyrden for påstand om, at datteren havde fået lov til at stige ombord af chauffør. Divergerende oplysninger i sagen.

Afgørelse 2014-0154, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Klager påstod, at han ikke havde fået udleveret kontrolafgiften, men alene fået denne mundtligt.

Afgørelse 2014-0102, 22. september 2014 - Movia. Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet før påstigning samt kontrollørens adfærd i forbindelse med kontrollen. 

Afgørelse 2014-0094, 22. september 2014 - Movia. Klageren bestilte en mobilbillet 21 sekunder efter påstigning. Han manglede en tillægsbillet til zone 31 og løb efter bussen mens han bestilte billetten. Ifølge klageren fik han lov til at stige ombord af chaufføren. Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med klagerens påstigning – om han havde fået lov af chaufføren til at stige om bord uden at have modtaget billetten, samt om det passerede i forbindelse med kontrollen – om klageren oplyste at have spurgt chaufføren og om kontrolløren spurgte chaufføren. Ankenævnet finder, at det vil være en naturlig reaktion fra en kunde, som modtager en kontrolafgift, og som har spurgt chaufføren og fået forkert rådgivning af denne, af egen drift at oplyse dette til kontrolløren. Det anses ikke for sandsynligt, at kontrolløren vil krydse modsat af på kontrolafgiften, hvis en sådan oplysning var fremkommet i kontrolsituation, og at kunden ville skrive under herpå. Ankenævnet finder videre, at i en situation som den foreliggende, hvor en passager vælger at stige på bussen uden forinden at have modtaget mobilbilletten på sin telefon, selv må bære ansvaret for ved en efterfølgende kontrol ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2013-0382, 17. juni 2014 - Metro. Klageren forsøgte at checke ind med sit rejsekort, men da saldoen var for lav, var dette ikke muligt. Herefter prøvede hun at købe en SMS-billet i metroen. Kontrolafgiften fastholdt, da mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning.

Afgørelse 2013-0337, 3. april 2013 - Metro. Kontrolafgift påbegyndt i metroen  kl. 19:47. SMS-billet bestilt kl. 19:48. Klageren ikke opfyldt reglerne om, at SMS-billetter skal være bestilt, bekræftet og modtaget inden ombordstigning.

Afgørelse 2013-0181, 28. november 2013 - Metro. SMS-billet ikke modtaget inden påstigning

Afgørelse 2012-0413, 27. juni 2013 - Metro. Klageren modtog ikke mobilbilletten inden ombordstigning og klippene var ikke trukket fra hans mobilklippekort. Metro ikke kommenteret adfærdsklagen og skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet.

Afgørelse 2012-0412, 23. april 2013 - Metro. Ikke undersøgt om billetten var modtaget inden ombordstigning.

Afgørelse 2012-0397, 23. april 2013 - Metro. SMS-billet bestilt efter påstigning.

Afgørelse 2012-0386, 23. april 2013 - Metro. Mobilklippekort ikke "stemplet" og billet ikke modtaget før påstigning.

Afgørelse 2012-0383, 23. april 2013 - Metro. Billet ikke modtaget før påstigning.

Afgørelse 2012-0283, 18. febraur 2013 - Metro. Billetten modtaget efter påstigning

Afgørelse 2012-0257, 18. februar 2013 - Metro. Billetten bestilt efter påstigning.

Afgørelse 2012-0010, 25. juni 2012 - S-tog. Manglende SMS-billet før påstigning.

Afgørelse 2012-0041, 25. juni 2012 - S-tog. SMS-billet ikke modtaget før påstigning.

Afgørelse 2012-0038, 25. juni 2012 - Metro. SMS-billet ikke modtaget før påstigning. Ingen dækning under Nørreport station.

Afgørelse 2011-0132, 5.december 2011 - Metro. SMS-billet bestilt efter indstigning.

Afgørelse 2011 - 0168, 5. december 2011 - DSB S-tog. SMS-billet bestilt efter påstigning.

Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død

Afgørelse 2015-0165, 19. april 2016 - Metro. Klageren var indehaver af et mobilerhvervskort, som er gyldigt et år. Da hans telefon var løbet tør for strøm ved kontrollen, blevhan pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Klageren anmodede via den elektroniske klageformular til Metro Service om annullering af kontrolafgiften og oplyste fornavn,efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, billettype, kontrolafgiftsnummer,udstedelsesdato, klagebeskrivelse og CPR-nummer. Der var ikke et registreringsfelt,hvor det var krævet, at man oplyste sit telefonnummer.Metro Service anmodede den 27. maj 2015 klageren om at oplyse sit telefonnummer, for at de kunne behandle hans henvendelse. Dette kunne han gøre enten ved at kontakte Metro Service på telefon eller ved atoprette en ny henvendelse via www.m.dk. Slutteligtoplyste de, at oplysningerne skulle være Metro Service i hænde inden 10 dage,idet deres normale rykkerprocedure ellers ville fortsætte. Klageren oplyste ikke sit telefonnummer inden fristensudløb, og den 23. juni 2015 sendte Metro Service ham en betalingspåmindelse medet rykkergebyr på 100 kr. Sagen blev derefter indbragt for ankenævnet, som udtalte følgende:"Det fremgår afde fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at passageren selv skal sikre siggyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes. Klageren havde ved kontrollen et gyldigt SMS-erhvervskort, men han kunne ikke forevise dette, fordi hans mobiltelefonvar løbet tør for strøm. Kontrolafgiften blev derfor i kontrolsituationen pålagt med rette. Klageren anmodede Metro Service inden for klagefristen på 14 dage om annullering af kontrolafgiften og udfyldte alle felter i deres online klageformular: fornavn, efternavn,fødselsdato, e-mailadresse, billettype, kontrolafgiftsnummer, udstedelsesdato,klagebeskrivelse og CPR nummer. Der var intet særskilt felt til udfyldelse af telefonnummer.Det er herefter ankenævnets opfattelse, at klageren med rette kunne forvente, at MetroService havde alle de nødvendige oplysninger til at kunne annullerekontrolafgiften mod klagerens betaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Ankenævnet bemærker, at hvis Metro Service har brug for passagerens telefonnummer for at kunne behandle henvendelsen/klagen, bør dette fremgå af formularen. Uanset at Metro Service anmodede om klagerens telefonnummer, og han først oplyste dette efter at have modtaget en rykkerskrivelse, finder ankenævnet,at Metro Service i den konkrete sag burde have annulleret kontrolafgiften modet ekspeditionsgebyr på 125 kr. efter rejsereglerne pkt. 2.6., idet klageren inden for de første 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse klagede korrekt ved at udfylde den formular, som anvendes ved henvendelse til Metro Service." Rykker gebyret skulle tillige frafaldes og Metro Service blev pålagt at betale 10.000 kr. til ankenævnet for tabt sag.

Afgørelse 2015-0203, 19. april 2016 - Metro. Klagerens datter var pålagt en kontrolafgift på 375 kr., som Metro Service havde annulleret mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Datteren havde modtaget en mobilbillet på telefonen, men denne var gået død, da hun skulle forevise mobilbilletten ved kontrollen.Parterne har givet divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med kontrollen.Således har klageren gjort gældende, at datterens telefon var gået ud, da hun skulle forevise billetten, men at hun fik genstartet telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet. Hun fik dog at vide af stewarden, at de ikke havde tid til at vente. De to stewards stod dog blot på perronen efter kontrollen og ventede på det næste tog, hvorfor de nemt havde kunnet se billetten, hvis de ønskede det.Stewarden har derimod anført, at klagerens datter ikke kunne tænde sin mobil igen og derved ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel.Ankenævnet udtalte: "Således som sagen foreligger oplyst, er det uomtvistet, at klagerens datter på forlangende ikke kunne forevise gyldig billet, således som rejsereglerne foreskriver.Det er ankenævnets opfattelse, at kontrol af passagerers rejsehjemmel i almindelighed - og i en situation som den foreliggende, hvor der er tale om en passager på 13 år - i særdeleshed skal ske med hensynsfuldhed. Heri ligger også, at passageren skal gives tilstrækkelig tid til at fremfinde rejsehjemmelen.Metro Service skal godtgøre, at kontrolafgifter udstedes på berettiget grundlag.Ankenævnet finder efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med, at ankenævnet ikke kan afvise, at klagerens datter genstartede telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet, men at stewarden ikke ville afvente, at hun kunne forevise billetten, at der har foreligget sådanne særlige forhold, at kontrolafgiften skal annulleres uden ekspeditionsgebyr." Metro Service blev pålagt et gebyr på 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.

Afgørelse 2014-0337, 4. maj 2015 - Metro. Klageren kunne ikke forevise mobilperiodekort, da hans mobiltelefon var løbet tør for strøm.

Afgørelse 2014-0324, 14. januar 2015 - Metro. Kontrolafgift for manglende billet. Klageren hævede, at hans telefon var løbet tør for strøm, men denne oplysning ændrede han efterfølgende og indsendte et klippekort. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0373, 3. april 2014 - Metro. Klageren foreviste ved kontrol en mobiltelefon, der angiveligt var løbet tør for strøm. Mobilbillet bestilt men aldrig modtaget. Klageren var steget på toget inden modtagelse af SMS-billet. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2012-0257, 19. februar 2013 - Metro. Klageren bestilte en sms-billet klokken 16:57:08 og modtog denne på sin mobil klokken 17:02:38. Da kontrolafgiften blev udstedt klokken 16:58:00, modtog klageren først billetten på sin mobil efter kontrolafgiftens udstedelse.Klageren valgte derfor i modstrid med rejsereglerne at stige på metroen, før han havde modtaget sin billet på telefonen.Det af klageren anførte om, at hans telefon var løbet tør for strøm, men at han ved kontrollen tændte den og viste stewarden en billet, hvorefter stewarden skulle have godkendt billetten, kan således ikke anses for godtgjort.

Afgørelse 2012-0090, 10. oktober 2012 - Metro.  Klagerens påstande ikke godtgjort. Klagede først mere end 12 efter kontrolafgiftens udstedelse.

Afgørelse 2011-0132, 5. december 2011 - Metro. Klageren bestilte sin sms-billet efter ombordstigning.

Afgørelse 2011-0078, 27. september 2011 - Movia. Kontrollen foregik i tidsrummet kl. 13:31-13:32, og klageren bestilte først kl. 13:37 en sms-billet. 

Afgørelse 2009-0130, 7. december 2009 - S-tog. Telefon løb tør for strøm. Klager medhold

Afgørelse 2009-0166, 7. december 2009 - S-tog. Telefon løb tør for strøm i kontrolsituationen. Klager medhold.

Manglende mobildækning

Afgørelse 2013-0368, 3. april 2013 - Metro. Klageren valgte at stige på metroen, inden hun havde modtaget den endelige billet. Klageren kunne ikke bestille pga. manglende mobil-dækning. 

Black-listed

Afgørelse 2013-0268, 27. januar 2014 - DSB S-tog. Klageren kunne ikke købe SMS-billet via sin telefon, da hans nummer var blevet "black-listed" hos operatøren.

Afgørelse 2012-0084, 18. september 2012 - Metro. Billet ikke bekræftet indenfor tidsrammen. Klagerens nummer spærret på grund af misbrugsmistanke. 

Manglende bekræftelse

Afgørelse 2015-0098, den 15. december 2015 - Metro. Klageren bestilte flere sms - billetter, en billet via applikation og et klippekort via applikation, men ingen af disse blev leveret til klageren, der heller ikke blev debiteret herfor.

Afgørelse 2013-0289 - Metro. Klageren bestilte før påstigning en SMS-billet, men valgte at stige på metroen inden hun modtog den endegyldige billet. klageren modtog aldrig SMS-billetten på grund af manglende bekræftelse.

Afgørelse 2013-0070, 27. juni 2013 - Metro. Klageren bekræftede ikke købet inden for fristen på 1 minut og modtog aldrig billetten.

Afgørelse 2012-0229, 18. februar 2013 - Metro. Billetten ikke bekræftet inden for tidsrammen.

Afgørelse 2012-0084, 18. september 2012 - Metro. Billet ikke bekræftet indenfor tidsrammen. Klagerens nummer spærret på grund af misbrugsmistanke. 

Afgørelse 2012-0029, 18. september 2012 - Movia. SMS-billet ikke bekræftet inden for tidsfristen. Klagrens forklaring om at chaufføren godkendte billeten ikke lagt til grund

Afgørelse 2011-0276, 26. marts 2012 - Metro. Manglende bekræftelse af sms-klip inden for tidsfristen.

Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner

Afgørelse 2016-0158, 6. december 2016 - Lokaltog A/S. Klageren skrev Holbæk st. som startzone, hvilket var forkert.

Afgørelse 2016-0075, 7. November 2016. Movia. Sms-billetten var købt til forkert startzone og klageren havde modtaget billetten efter påstigning. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0175, den 15. december 2015. Metro. Klageren havde ved en fejl trykket på det forkerte antal zoner på sin mobiltelefon. Klager ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0007, 23. juni 2015 - Metro. Klageren bestilte sin mobilbillet via applikationen 1415 Hovedstaden i bilen på vej fra Malmø til Ørestad st., hvorved hendes mobilbillet gjaldt fra zone 04 i 2 zoner. Hun blev derfor pålagt en kontrolafgift i zone 02. Klageren ikke medhold, men Metro skulle godtgøre klagegebyret. Dissens.    

Afgørelse 2015-0025, 23. juni 2015 - Metro. Klagerens datter, som var fyldt 16 år, rejste på en mobilbillet til børn, manglede desuden 1 zone. 

Afgørelse 2014-0286, 14. januar 2015 - Metro. Klager manglede 1 zone på sin SMS-billet. Troede ikke han skulle medregne den zone han befandt sig i. 

Afgørelse 2014-0217, 21. november 2014 - DSB S-tog. Et flertal i ankenævnet fandt ikke, at klageren havde løftet bevisbyrden for at være blevet fejlagtigt vejledt af en DSB-medarbejder. Dissens

Afgørelse 2013-0275 - DSB Øresund. SMS-billet med startzone 01 ikke gyldig, idet billetten blev købt i zone 03, selvom klageren isoleret set havde gyldig billet til den zone, hvori han blev kontrolleret.

Afgørelse 2013-0099, 23. september 2013 - Metro. Klagerens søn viste ikke billet ved kontrollen. Billetten var købt fra forkert startzone. 

Afgørelse 2012-0202, 3. december 2012 - Movia. SMS-billet købt til forkert startzone.

Afgørelse 2012-0128, 18. september 2012 - DSB S-tog. Forkert startzone på billetten. Mulighed for omgåelse af reglerne om at betale for hele rejsen.

Afgørelse 2012-0087, 18. september 2012 - DSB S-tog. Klageren købt billetter efter udstedelse af kontrolafgiften og til for få zoner.

Afgørelse 2012-0046, 25. juni 2012 - Movia. Mobilbillet bestilt fra forkert startzone

Tilkøbsbilletter

Afgørelse 2016-0194, 6. december 2016 - Metro. Klageren købte to billetter med 15 minutters mellemrum. Da hun kun foreviste den sidst købte billet ved kontrollen, blev hun pålagt en kontrolafgift. Ved den efterfølgende klagesagsbehandling inddrog Metro Service begge billetter i deres beslutning, hvor de nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt periodekort. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften helt skulle frafaldes på baggrund af reglerne om tilkøbsbilletter, hvorefter klageren havde gyldig billet ved kontrollen. Metro Service skulle betalte 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.

Afgørelse 2014-0065, 22. september 2014 - Metro. Klagerens periodekort var gyldigt til zonerne 02 og 01, hvorfor klageren for at have gyldig rejsehjemmel til den planlagte rejse skulle købe en tilkøbsbillet til zonerne 03 og 04, da rejsen fortsatte ind i dette område. Det blev, som oplyst af klageren, lagt til grund, at hun opgav sine indledende forsøg på køb af tilkøbsbillet, inden påstigning på metroen. Klageren oplyste, at dette skete på baggrund af manglende mulighed for at vælge anden start-zone, end den applikationen foreslog, og som var den zone hun befandt i og allerede havde periodekort til (zone 02). Klageren besluttede herefter at forsøge at købe billet, når hun kom ind i zone 03, som hun ikke havde på sit periodekort. Dette forsøg på køb af billet blev aldrig effektueret formentlig som følgende af manglende dækning grundet kørsel i tunnel.

Afgørelse 2013-0138, 28. november 2013 - Movia.  SMS-tillægsbillet købt uden for grundbillettens gyldighedsområde - 13 minutter og 8 stoppesteder ind i ny zone. Klagerens påstand om fejl i SMS-systemet kunne ikke tages til følge, idet hun ikke tog kontakt til chaufføren.

Afgørelse 2013-0006, 23. april 2013 - Metro. Købte ikke tillægsbillet, selv om rejseruten blev forlænget, Metro blev pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, eftersom de ikke havde besvaret samtlige klagepunkter i den indledende sagsbehandling

Systemfejl

Afgørelse 2015-0151, 23. februar 2016 - Metro. Klageren blev pålagt en kontrolafgift. Hun modtog en fejlmeddelelsen "Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren. Prøv igen" ved opstart af applikationen DOT mobilbilletter, og kunne herefter ikke købe billet igennem appen. Det var overvejende sandsynligt at fejlen ikke beroede på forhold ved applikationen. 

Afgørelse 2013-0055, 28. november 2013 - Metro. SMS-billet købt og betalt, men aldrig modtaget på grund af systemfejl. Grundet bortfald af fortrydelsesret ved accept af køb, ville klageren være endt med at betale dobbelt for sin rejse, uden mulighed for efterfølgende refusion. 

Afgørelse 2011-0188, 26. marts 2012 - Movia. SMS-system ude af drift. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold. 

Mobilbilletter applikation

Afgørelse 2015-0214, 19. april 2016 - Metro. Klageren, som er voksen, købte via applikationen DOT -mobilbilletter en børnebillet som han betalte med sit mobilklippekort, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at stature, at fejlen skyldtes en teknisk fejl ved applikationen.

Afgørelse 2015-0198, 23. februar 2016 - Metro. Klageren, som er voksen, købte via applikationen DOT -mobilbilletter en børnebillet, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Ikke godtgjort, at købet af børnebillet skyldtes en fejl i applikationen. 

Afgørelse 2015-0038, 15. december 2015 - Metro. Klageren forsøgte inden påstigning at købe en mobilbillet på sit mobilklippekort via applikationen DOT mobilbilletter, han modtog aldrig billetten på sin telefon og betalte dermed heller ikke for sin rejse. Henset til, at klageren fik den fejlagtige besked på sin mobiltelefon, at bestillingen var modtaget og at billetten ville blive modtaget indenfor kort tid, samt beskeden "betalingen gennemføres", skulle Metro Service frafalde kontrolafgiften og klageren betale for billetten. 

Afgørelse 2014-0224, januar 2015 - Metro. Klageren købte et mobilklippekort men ventede ikke 5 minutter med at bestille klip på kortet, hvorfor bestillingen skete som en almindelig mobilbillet. Da klageren ikke gennemførte dette køb men fik den fejlagtige besked på mobilen om, at bestillingen var modtaget, og at billetten ville blive modtaget inden for kort tid, skulle Metro Service frafalde kontrolafgiften og klageren betale for billetten

Afgørelse 2014-0148, 14. januar 2015 - Metro. Klageren modtog ikke billetten, selv om applikationen anførte, at bestillingen var modtaget og billetten ville blive udstedt inden for kort tid. Dette skete ikke, og klageren betalte aldrig for billetten. Ankenævnet anmodede parterne bag mobilbilletsystemet om at ændre den besked, som fejlagtigt gives til brugeren om, at billetten er i gang med at blive udstedt, således at brugeren får en mere nøjagtig besked om, hvorfor ekspeditionen ikke gennemføres. 

Afgørelse 2014-0257, 14. januar 2015 - Metro. Klageren bestilte en billet via 1415-applikation, men købet blev aldrig gennemført, og billetten blev ikke leveret, trods besked om, at den ville blive leveret inden for kort tid. Kontrolafgift pålagt med rette, men ankenævnet anmodede parterne bagmobilbilletsystemet om at ændre den besked, som fejlagtigt gives til brugeren om, at billetten er i gang med at blive udstedt, således at brugeren får en mere nøjagtig besked om, hvorfor ekspeditionen ikke kan gennemføres.  

Afgørelse 2014-0195, 19. december 2014 - Metro. Klageren havde skiftet telefonnummer, efter at applikationen var installeret. Desuden skulle kreditkortnummer eller kodeord indtastes ved gennemførelse af købet af billet, hvilket ikke kunne antages at være sket. 

Afgørelse 2014-0113, 22. september 2014 - Metro. Klageren rejste med metroen den 28. februar 2014 fra arbejde og billetterede ved hjælp af mobilklippekort. I følge klageren valgte han zone, accepterede handelsbetingelser og modtog billet. Ved kontrol af klagerens rejsehjemmel åbnede han applikationen for at forevise billetten, men denne var nu ikke længere synlig. Ikke medhold.

Afgørelse 2012-0425, 23. september 2013 - Metro. Kunne ikke få "Mobilbilletter"-app'en til at virke. 

Afgørelse 2013-0159, 23. september 2013 - Metro. Klageren kunne ikke dowloade mobilbillet-applikation. Kunne have købt tilkøbsbillet på anden vis, inden hun kørte ind i zone, som periodekortet ikke dækkede.

Afgørelse 2012-0421, 23. april 2013 - Metro. Manglende billet på grund af applikation, som skulle opdateres.

Afgørelse 2012-0265, 19. februar 2013 - Metro. Mobilbillet via applikation ikke modtaget inden påstigning.

Mobilbillet "hang" i systemet

Afgørelse 2013-0060, 23. september 2013 - Metro. Mobilbillet "hang" i systemet i 45 minutter.

Foreviste ikke billet

Afgørelse 2016-0194, 6. december 2016 - Metro. Klageren købte to billetter med 15 minutters mellemrum. Da hun kun foreviste den sidst købte billet ved kontrollen, blev hun pålagt en kontrolafgift. Ved den efterfølgende klagesagsbehandling inddrog Metro Service begge billetter i deres beslutning, hvor de nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt periodekort. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften helt skulle frafaldes på baggrund af reglerne om tilkøbsbilletter, hvorefter klageren havde gyldig billet ved kontrollen. Metro Service skulle betalte 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet. 

Afgørelse 2013-0101, 23. september 2013 - Metro. Klageren viste ikke billet ved kontrollen.

Afgørelse 2013-0099, 23. september 2013 - Metro. Klagerens søn viste ikke billet ved kontrollen. Billetten var købt fra forkert startzone. 

Afgørelse 2013-0152, 23. september 2013 - Lokalbanen (Movia). Foreviste ikke SMS-billet i kontrolsituationen. Indsendte skærmbillede efterfølgende af en billet fra kontroltidspunktet, men som ikke var betalt og som havde samme kontrolcifre, som en tidligere billet. 

Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen

Afgørelse 2013-0337, 3. april 2013 - Metro. Kontrolafgift påbegyndt i metroen  kl. 19:47. SMS-billet bestilt kl. 19:48. Klageren ikke opfyldt reglerne om, at SMS-billetter skal være bestilt, bekræftet og modtaget inden ombordstigning.

Afgørelse 2012-0374, 23. april 2013 - Metro. Mobilbillet bestilt efter kontrolafgiften var påbegyndt.

Afgørelse 2012-0359, 23. april 2013 - Metro. Billet bestilt efter kontrolafgiften.

Afgørelse 2012-0140, 18. september 2012 - DSB S-tog. Klageren bestilte billetten samtidig med kontrollen.

Afgørelse 2012-0087, 18. september 2012 - DSB S-tog. Klageren købt billetter efter udstedelse af kontrolafgiften og til for få zoner.

Afgørelse 2012-0047, 25. juni 2012 - Metro. SMS-billet bestilt efter kontrolafgiftens udstedelse.

Samme kontrolcifre som tidligere billet

Afgørelse 2013-0152, 23. september 2013 - Lokalbanen (Movia). Foreviste ikke SMS-billet i kontrolsituationen. Indsendte skærmbillede efterfølgende af en billet fra kontroltidspunktet, men som ikke var betalt og som havde samme kontrolcifre, som en tidligere billet. 

Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes

Afgørelse 2016-0106, 7. november 2016 - Lokaltog A/S. Det er ankenævnets opfattelse, i en sag som den foreliggende, selv bærer ansvaret for at holde sin mobile enhed i en sådan opdateret stand, at den kan anvendes til billetkøb, når denne måde vælges dertil.  Det så for klagerens søn ud, som om telefonen virkede, og både kunne sende og modtage sms, og han blev efter gentagne forsøg ikke vist anden besked end, hvad han opfat-tede som en forkert bestilling i forhold til det indtastede. På den baggrund sammenholdt med hans rejsehistorik og forbrug af mobilbilletter, som ikke indikerer forsøg på omgåelse, finder ankenævnet, at kontrolafgiften i medfør af De Fælles Rejseregler punkt 2.6. burde have været nedsat til 125 kr. mod samtidig betaling af billettens pris.

Afgørelse 2012-0396, 23. april 2013 - Metro. Billet ikke leveret, da besked om at "beløbet ikke kunne reserveres".

Afgørelse 2012-0223, 3. december 2012 - Metro. Klageren ikke indsendt dokumentation for at sms-billet ikke kunne købes. Forsøgte ikke på ny ved omstigning til Metro. 

Afgørelse 2010-0224, 3. december 2010 - Metro. Tabte telefonen, der ikke modtog billetten.

Utilstrækkelig information om køb af SMS-billet / ved brug af applikation

Afgørelse 2012-0360, 18. februar 2013 - ARRIVA. Ikke tilstrækkelig orientering på station om, hvorledes man køber SMS-billet. Klageren medhold.

Afgørelse 2012-0009, 25. juni 2012 - Metro Service. Manglende vejledning ved Metroens applikation. Klager medhold.

Afgørelse 2011-0131, 5.december 2011 - Metro. Ikke tilstrækkelig information om brug af SMS-klippekort på 1415. Klageren medhold.

Hvilken telefon blev billetten købt fra

Afgørelse 2012-0337, 18. februar 2013 - Movia. Klageren ikke godtgjort, at mobilbillet var købt fra datterens telefon.

Forkert bestilling af billet, som systemet ikke kunne forstå

Afgørelse 2015-0055, 23. juni 2015 - Metro. Klageren modtog ikke SMS-billet, da han bestilte denne ved at besvare en tidligere modtaget SMS-billet. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2012-0279, 3. december 2012 - Metro. Forkert bestilling af SMS-klip, som systemet ikke kunne forstå.

Udenlandsk telefon

Afgørelse 2014-0272, 5. maj 2015 - Metro. Klageren troede fejlagtigt, at han havde bestilt og modtaget en billet via tjenesten 1415. Dissens

Afgørelse 2012-0271, 3. december 2012 - Metro. SMS-billet forsøgt købt fra svensk telefon.

Chauffør godkendte billet (se også under chauffør udstedt billetten/spurgt chauffør)

Afgørelse 2012-0029, 18. september 2012 - Movia. SMS-billet ikke bekræftet inden for tidsfristen. Klagrens forklaring om at chaufføren godkendte billeten ikke lagt til grund

Afgørelse 2016-0087, 7. marts 2017 - Metro. DISSENS. Klageren gjorde gældende, at applikationen selv havde slået "autofornyelse" af periodekort fra. Et flertalt i ankenævnet udtalte: "Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 29. marts 2016 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hans periodekort var udløbet den 26. marts 2016. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.Ifølge det oplyste får kunden ved autofornyelse en notifikation 6 dage før kortets udløb, og kunden vil få en ny notifikation hver dag, indtil dagen før sidste gyldighedsdato, med en påmindelse om at fortage et download af det nye periodekort. Først når der er foretaget download og hermed et køb, vil kunden modtage en kvitteringsmail på den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Klageren har 16 gange foretaget køb af periodekort i applikation, og 6 af disse er sket med auto-fornyelse på forskellige tidspunkter afhængigt af, om der ville være en fordel ved at undlade at betale for nogle dage. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren er en rutineret og aktiv bruger af applikationen, som i 10 perioder har været uden autofornyelse og har et indgående kendskab til proceduren ved at slå autofornyelse til og fra.Det er videre oplyst, at når kunden enten slår autofornyelse til eller fra, sendes en e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Op til periodekortets udløb den 26. marts 2016 modtog klageren ikke notifikationer om, at han skulle huske at downloade sit periodekort, idet autofornyelse var frameldt den 13. marts 2016. Derfor foretog han heller ikke den aktive handling, som påkræves ved at åbne applikationen og foretage download af periodekortet. Ydermere modtog han heller ikke den kvitteringsmail, som i de foregående tre måneder, når han havde foretaget download af periodekortet, hvilket han burde have undret sig over og have reageret på.De tre forrige autofornyelser var i øvrigt alle sket den 25. eller 26. i måneden, hvorfor klageren efter ankenævnets opfattelse burde have været særlig opmærksom på, om periodekortet var ud-løbet en af disse datoer i marts 2016.På baggrund af det anførte er det vores opfattelse, at klageren selv og ikke Metro Service bærer ansvaret for, at hans periodekort ikke var blevet fornyet, inden han steg ombord på metroen den 29. marts 2016.Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne om at kunne forevise gyldigt periodekort ved kontrollen, hvorfor ankenævnet finder, at der ikke er grund-lag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering.Vi finder det dog kritisabelt, at Metro Service under den indledende sagsbehandling ikke anmodede om de logs fra Nets, som kunne have dokumenteret, om der var sendt mail til klageren den 13. marts 2016 i forbindelse med, at autofornyelse fra slået fra." 

Afgørelse 2016-0066, 13. september 2016, således som applikationen på daværende tidspunkt var udformet, var det undskyldeligt, at klageren troede, at periodekortet var gyldigt.  

Afgørelse 2015-0210, 23. februar 2016 - Metro. Klageren rejste på mobilperiodekort dagen før gyldighedsdatoen.

Afgørelse 2014-0161, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for forevisning af mobilperiodekort, som først var gyldigt 2 dage senere.

Ungdomskort på mobiltelefon

Afgørelse 2016-0024, 14. juni 2016 - DSB. Klageren havde indleveret sin mobiltelefon til reparation, hvorpå hans ungdomskort lå. Klageren kunne derfor ikke forevise sit ungdomskort i regionaltoget, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. DSB nedskrev herefter kontrolafgiften på 750 kr. til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Klageren gjorde gældende, at en kontrollør havde oplyst, at han ved kontakt til DSB og tilmelding til "Glemt kort" kunne få annulleret kontrolafgiften. Klageren ikke medhold.

SMS-klippekort

Afgørelse 2012-0027, 25. juni 2012 - S-tog. Ikke flere zoner på SMS-klippekort.

Afgørelse 2012-0011, 25. juni 2012 - Metro. Manglende klip på SMS-klippekort.

Afgørelse 2011-0276, 26. marts 2012 - Metro. Manglende bekræftelse af SMS-klip inden for tidsfristen.

Afgørelse 2010-0277, 31. januar 2011 - Metro. SMS-klippekort.

Annullering af SMS-billet

Afgørelse 2011-0139, 27.september - S-tog. Annulleret SMS-billet.

Manglende gyldig SMS-billet

Afgørelse 2011-0078, 27.september - Movia. Manglende gyldig SMS-billet.

Tabte telefonen

Afgørelse 2010-0224, 3. december 2010 - Metro. Tabte telefonen, der ikke modtog billetten.

Tastet forkert antal zoner

Afgørelse 2010-0216, 3.december 2010 - S-tog. Tastet forkert antal zoner.

Teleselskabets forhold

Afgørelse 2014-0032, 22. septemer 2014 - Metro. Det fremgik af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet omhandlende køb af mobilbilletter, at billetten skal være bestilt, bekræftet og modtaget på telefonen inden påstigningen. Det fremgik af udskriften fra Unwire, at baggrunden for det mislykkede billetkøb skyldtes, at billetten til 48 kr. kostede mere end klagerens teleudbyder tillod. Det fremgik ikke af sagen, om denne besked leveredes til telefonen eller alene figurerede i Back Office i Unwire. Men uanset om beskeden var klageren bekendt eller ej, valgte hun i strid med rejsereglerne at stige om bord på metroen uden at have modtaget nogen gyldig mobilbillet på sin telefon. Spørgsmålet om, hvorvidt klageren blev tilbageholdt uberettiget, falder uden for ankenævnets kompetence, og må afgøres ved klagerens eventuelle indgivelse af en politianmeldelse.

Afgørelse 2009-0061, 6. oktober 2009 - S-tog. Teleskab understøttede ikke funktionen.

Mobilbillet ikke modtaget og betaling ikke trukket, men kvittering leveret på telefon

Afgørelse 2014-0159, 22. september 2014 - DSB (afvist). Om en passager har krav på at få sin kontrolafgift annulleret i et tilfælde, hvor en DSB billet-applikation danner en kvittering for købet, men hverken leverer billetten eller trækker betaling for billetten. Den konkrete kontrolafgift blev annulleret. I følge ankenævnets vedtægter § 2 om ankenævnets kompetence behandler ankenævnet civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik i Danmark mellem forbrugere og udbydere af Bus, Tog og Metro. En klage kan angå samtlige omstændigheder i et retsforhold imellem parterne. Da ARRIVA havde annulleret den konkrete kontrolafgift, bestod der ikke længere noget retsforhold mellem Arriva og passageren, som fik pålagt kontrolafgiften. Der forelå derfor ikke længere nogen civilretlig tvist, som ankenævnet kunne tage under pådømmelse.

Andet

Afgørelse 2016-0172, 6. december 2016 - Arriva. Klageren købte billet med Midttrakfiks App, som ikke var gyldig i Arriva-tog. Det fremgik tydeligt af billetapplikationen at den ikke kan bruges i DSB og Arriva tog. Ikke medhold. 

Afgørelse 2014-0288, 5. maj 2015 - Metro. Klageren troede han kunne rejse gratis med metroen på sin fødselsdag efter SMS fra DSB S-tog om at han kunne rejse gratis. Dissens

Afgørelse 2014-0071, 17. juni 2014 - Metro. Klageren stod på perronen og ventede på at kunne godkende købet af en SMS-billet, da hendes 4-årige datter løb ombord på metroen, hvorfor klageren var nødt til at følge efter, uanset at hun ikke hade godkendt den endelige SMS-billet. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0376, 3. april 2014 - Metro. Ikke forevist gyldig rejsehjemmel. Klageren har opgivet divergerende oplysning om, at hun havde glemt periode- eller rejsekort. Ønskede kontrolafgift nedsat til 100 kr. i lighed med glemt abonnementskort. Klageren havde ikke gyldig periodekort for tidspunktet for kontrollen, og havde ikke foretaget check ind på sit rejsekort. Klagerens tilfælde ikke omfattet af bestemmelsen i Metros rejseregler om nedsættelse af kontrolafgift.

Klik på afgørelsen for at læse den