Ikke vist kort/billet

Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort

Afgørelse 2016-0238, 7. marts 2017 - Metro. Klageren, som var beruset og halv-sovende, måtte selv bære ansvaret for at kunne forevise sit Ungdomskort i kontrolsituationen. Ikke medhold.

Afgørelse 2016-0153, 7. marts 2017 - Metro. Klageren gjorde blandt andet gældende, at det ikke var berettiget, at stewarden havde anmodet om at se bileltter igen, når han kollega allerede havde set billetterne. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: "Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03, at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03).Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen."

Afgørelse 2014-0129, 30. september 2014 - Midttrafik. Klageren havde glemt sit periodekort og kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Klageren fik herefter af kontrolpersonalet på bussen udleveret en Kontrolblanket, hvorpå der stod:”En kontrollør har på vegne Midttrafik konstateret, at du ikke var korrekt billetteret. Derfor får du denne kontrolblanket.Midttrafik behandler oplysningerne på kontrolblanketten og vurderer om der er grundlag for en kontrolafgift. Er det tilfældet modtager du en kontrolafgift på kr. 750,- fra Midttrafik i løbet af få dage.”Ankenævnet fandt, at i et tilfælde som det foreliggende, hvor passageren er uvidende om, hvor-vidt kontrollen i bussen rent faktisk udløser en kontrolafgift, og hvor der i den efterfølgende frem-sendelsesskrivelse fra Midttrafik (opkrævningen af kontrolafgiften) fastsættes en frist for forevis-ning af periodekortet hos Midttrafik/reklamation over kontrolafgiften, må forsendelsesrisikoen på-hvile afsenderen – altså Midttrafik. Klageren gjorde gældende ikke at have modtaget opkrævningen men den efterfølgende rykkerskrivelse. Klageren henvendte sig herefter personligt på rutebil-stationen medbringende sit årskort men fik at vide at han skulle forevise kortet på en af Midttrafiks 2 adresser 2 konkrete dage i en begrænset åbningstid. Klageren var forhindret deri grundet arbejde. Ankenævnet fandt, at Midttrafik ikke var berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften, men skulle ændre denne til et ekspeditionsgebyr på 100 kr., når klageren efter modtagelse af ankenævnets afgørelse foreviste kortet personligt inden for rimelig tid.

Afgørelse 2013-0341, 17. juni 2014 - Midttrafik. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. Klageren medhold.

Afgørelse 2013-0068, 27. juni 2013 - Midttrafik. Passager foreviste ikke sit gyldige skolekort. Som følge af at der ikke var taget højde for helligdage mellem jul og nytår, at fristoverskridelsen, som ikke havde konsekvenser for Midttrafik var relativ kort samt at der blev givet en rimelig grund til, at kortet først kunne forevises den første weekend, hvor klagerens søn var hjemme fra efterskole, fik klageren medhold

Afgørelse 2009-0035, 28. oktober 2009 - S-tog. Ikke forevist gyldig rejsehjemmel på perron umiddelbart efter anmodning. Nægtede at forevise klippekort.

Afgørelse 2009-0280, 5. maj 2010- Metro Service. Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolsituationen.

Afgørelse 2009-0313, 5. maj 2010- S-tog. Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolaituationen.

Afgørelse 2009-0274, 29. april 2010 - S-tog. Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolsituation. Klagerens forklaring ikke godtgjort.

Udløbet periodekort / billet forevist

Afgørelse 2013-0438, 3. april 2014 - Metro. Udløbet periodekort forevist ved kontrol. Ikke belæg for at statuere at klageren ikke fik tilstrækkelig tid til at fremfinde sit periodekort. Metro Service nedsat kontrolafgift til 100 kr. under sagen, da DSB har bekræftet, at klageren var tilmeldt abonnementsservice.

Afgørelse 2012-0273, 3. december 2012 - DSB S-tog. Taske med billetten stjålet, efter senere fremkomst viste det sig, at billetten var udløbet på tidspunktet for kontrollen.

Efterfølgende indsendelse af klippekort / billetAfgørelse 2015-0274, 19. april 2016 - Metro. Klageren pålagt en kontrolafgift, da han ved kontrollen ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af standardbillet fra DSB kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om der blev forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen.


Afgørelse 2015- 0152, 29. september 2015 - Metro. Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin billet. Efterfølgende indsendelse af billet kan efter ankenævnet faste praksis ikke tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen blev forevist gyldig rejsehjemmel.Afgørelse 2012-0335, 18. februar 2013 - Metro. Veninde kørte videre med klagerens klippekort. Efterfølgende indsendelse. Klagerens forklaring om ikke at have modtaget kontrolafgiften / girokortet ikke lagt til grund.

Afgørelse 2012-0358, 18. februar 2013 - Metro. Billet indsendt efterfølgende.

Afgørelse 2012-0363, 18. februar 2013 - Metro. Billet indsendt efterfølgende.

Afgørelse 2012-0241, 3. december 2012, Metro. Efterfølgende indsendelse af klippekort ikke accepteret.
Afgørelse 2011-0065, 27.september 2011 - S-tog. Ikke forevist billet. Efterfølgende indsendt med for få zoner.

Afgørelse 2010-0251, 31. januar 2011 - Movia. Billet indsendt efterfølgende.
Afgørelse 2009-0060, 7. juli 2009 - S-tog. Ikke forevist det rigtige klippekort. Indsendt efterfølgende.

Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort

Afgørelse 2016-0201, 7. marts 2017 - Metro. Klageren indsendte ikke sit pensionist periodekort inden for 14 dages fristen. Klageren ikke medhold. 
Afgørelse 2015-0310, 19. april 2015 - Metro. Klagerensdatter kunne ved kontrol i metroen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, idet hun havde glemt sit ungdomskort. Efterfølgende indsendte hun et elektronisk foto af sit ungdomskort, som var få cm i længde og bredde. Metro Service bad om en større kopi, hvilket ikke blev indsendt, hvorfor Metro Service fastholdt kontrolafgiften. Ankenævnet udtalte: "Det følger afde fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at en kontrolafgift kan nedskrivestil 125 kr. såfremt passageren havde et, på kontroltidspunktet, gyldigt periodekort og en kopi af dette fremsendes til trafikvirksomheden inden 14 dage. Klagerensdatter indsendte den 10. august 2015 – 2 dage efter kontrolafgiftens udstedelse- en elektronisk kopi af sit ungdomskort, som var få cm i længde og bredde. Under dennesags behandling har ankenævnet uden problemer forstørret billedet, og det er herefter muligt at se billede og navn samt tyde dele af gyldighedsdatoen samt gyldighedsområdet. Ankenævnet lægger til grund, at Metro Service også havde mulighed for at forstørre billedet, samt at de herefter ved kontakt til DSB Ungdomskort kunne have fået de eksakte gyldighedsoplysninger bekræftet. Ankenævnet bemærker, at det bør være en naturlig del af god sagsbehandlingsskik, at den behandlende instans på denne måde hjælper med til at oplyse sagen. På den baggrund sammenholdt med, at klagerens datter derudover den 6. december 2015 vedsin fremsendelse af oversigten fra sit ungdomskort fra www.mitungdomskort.dk dokumenterede,at hun den 8. august 2015 havde et gyldigt ungdomskort til Alle Zoner i Hovedstadsområdet, finder ankenævnet, at Metro Service burde have ansetindsendelsen af fotoet for rettidig og således - i hvert fald inden klagen blevindsendt til ankenævnet den 15. december 2015 - burde have nedskrevet kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. efter reglen i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet pkt. 2.6.Herefter er Metro Service ikke berettiget til at opkræve rykkergebyrer og skal frafalde disse.Klageren skalbetale 125 kr. i ekspeditionsgebyr til Metro Service."
Afgørelse 2014-0204, 21. november 2014 - Metro. Kontrolafgift for manglende forevisning af Ungdomskort. Metro Service var ikke forpligtet til at annullere kontrolafgiften mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr.

Afgørelse 2013-0210, 28. november 2013 - Metro. Klageren havde glemt periodekort, og efterfølgende ikke indsendt det inden 14 dage, hvorfor kontrolafgiften ikke skulle nedskrives til 100 kr. i ekspeditionsgebyr.

Afgørelse 2013-0210, 28. november 2013 - Metro. Klageren havde glemt periodekort og ikke indsendt dette efterfølgende inden 14 dage, hvorfor kontrolafgiften ikke skulle nedskrives til et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Afgørelse 2013-0083, 23. september 2013 - Metro. Glemt Hypercard ikke indsendt inden 14 dage, derfor ikke nedskrivning af kontrolafgiften. Rykkergebyr godkendt.

Afgørelse 2012-0379, 27. juni 2013 - Metro. Berettiget til at opretholde krav om betaling af 100 kr. for manglende forevisning af skolekort i kontrolsituationen.

Afgørelse 2012-0410, 23. april 2013 - DSB S-tog. Glemt periodekort kunne ikke indsendes, da det var blevet fugtigt. Bankudskrifter ikke tilstrækkeligt.

Afgørelse 2012-0303, 18. februar 2013 - Metro. Glemt HyperCard. Kontrolafgift ansås for udleveret. Rykkergebyr godkendt.

Afgørelse 2012-0146, 18. september 2012 - Metro. Glemt periodekort ikke indsendt inden 14 dage.

Afgørelse 2012-0114, 18. september 2012 - Metro. HyperCard ikke indsendt inden 14 dage. Klagerens oplysning om at have ringet til Metro Service kunne ikke lægges til grund.

Afgørelse 2012-0063, 25. juni 2012 - Metro. Manglende forevisning af Hypercard og cykelbillet. 14-dages frist for forevisning af gyldigt periodekort overskredet.

Afgørelse 2011-0239, 26. marts 2012 - DSB S-tog. Glemt FlexCard. Efterfølgende indsendelse af kortet kan ikke nedsætte kontrolafgiften, da kortet er upersonligt.

Afgørelse 2011-0136, 5. december 2011 - Midttrafik. Glemt periodekort ikke indsendt inden 14 dage. Midttrafik ikke berettiget til at sende beløbet til inddrivelse på det foreliggende grundlag. Klageren delvist medhold.

Afgørelse 2009-0049, 27. oktober 2009 - S-tog. Ikke forevist gyldigt abonnementskort inden 14 dage, kontrolafgift nedsat til 100 kr. i ekspeditionsgebyr.

Glemt kort / billet

Afgørelse 2012-0178, 18. september 2012 - DSB S-tog. Glemt periodekort. Aldrig indsendt efterfølgende.

Afgørelse 2015-0039, 23. juni 2015 - Metro. Glemt periodekort ikke indsendt inden fristen på 14 dage, da klageren var på ferie. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2014-0317, 4. maj 2015 - Metro. Glemt periodekort ikke indsendt inden fristen på 14 dage.

Afgørelse 2011-0026, 27. juni 2011 - S-tog. Glemt abonnementskort. Klageren medhold.

Afgørelse 2010-0222, 3.december 2010 - S-tog. Glemt periodekort. Berettiget krav om nedsættelse til 100 kr. Klageren medhold.

Kunne ikke finde billet / opgav at lede

Afgørelse 2016-0076, 13. september 2016 - Metro. Kunne ikke finde sin billet.

Afgørelse 2012-0054, 25. juni 2012 - Metro. Kunne ikke finde sit klippekort.

Afgørelse 2010-0186, 3. december 2010  - S-tog. Kunne ikke finde klippekort.

Afgørelse 2010-0102, 2. september 2010 - Metro Service. Kunne ikke finde klippekort.

Afgørelse 2009-0053, 30. juni 2009 - Movia. Kunne ikke finde sin tillægsbillet.

Afgørelse 2009-0081, 12. oktober 2009 - S-tog. Kunne ikke finde klippekort ved kontrollen.

Afgørelse 2009-0126, 12. februar 2010 - S-tog. Kunne ikke finde klippekort i kontrolsituationen, fandt det efterfølgende.

Afgørelse 2009-0065, 6. oktober 2009 - S-tog. Opgav at lede efter klippekort, kontrolafgift annulleret.

Afgørelse 2010-0051, 24. juni 2010 - Movia. Klippekort lå i tasken, periodekort dækkede ikke.

Intet forevist

Afgørelse 2013-0131, 23. september 2013 - Metro. Intet forevist i kontrolsituationen. Efterfølgende divergerende forklaringer om, hvilke billetter der var købt.

Afgørelse 2012-0136, 18. september 2012 - Metro. Steward noteret, at intet var forevist.

Afgørelse 2012-0088, 18. september 2012 - Metro. Klageren troede ikke, at 3 zoners klippekort kunne anvendes i Metroen. Foreviste det ikke ved kontrollen. 

Afgørelse 2010-0099, 2. september 2010 - S-tog. Ægtefællen sad i andet tog med billetten.

Børn 

Afgørelse 2013-0059, 27. juni 2013 - Midttrafik. 10-årig passager foreviste kun værdidelen af sit skolekort. Kontrolløren burde have noteret "glemt kort", så Midttrafiks procedure var blevet iværksat, hvorefter passageren tilsendes et brev om at forevise kortet inden 14 dage. Klageren medhold.

Administrationsgebyr for annullering af kontrolafgift

Afgørelse 2012-0381, 23. april 2013 - DSB S-tog. Administrationsgebyr på 125 kr. for annullering af kontrolafgift opretholdt. Klagerens oplysning om, at S-togsrevisor skulle have sagt, at det "ikke ville koste noget" kunne ikke lægges til grund.

Tid til at lede efter billet/kort

Afgørelse 2013-0301, 27. januar 2014 - Metro. Divergerende oplysninger om, hvad klageren foreviste ved kontrol. Klageren fik tilstrækkelig tid til at lede efter sit kort i kontrolsituationen. Efterfølgende indsendelse af klippekort kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen. 

Afgørelse 2013-0438, 3. april 2014 - Metro. Udløbet periodekort forevist ved kontrol. Ikke belæg for at statuere at klageren ikke fik tilstrækkelig tid til at fremfinde sit periodekort. Metro Service nedsat kontrolafgift til 100 kr. under sagen, da DSB har bekræftet at klageren var tilmeldt abonnementsservice.

Afgørelse 2012-0288, 18. februar 2013 - Metro. Kunne ikke udelukkes, at klageren opgav at lede efter periodekort grundet stewards oplysninger. Metro pålagt at sikre, at stewards ikke anmoder om sidste 4 cifre i cpr.nr. Klageren medhold.

Mistet kort/billet

Afgørelse 2009-0225, 12. februar 2010 - S-tog. Klageren tabte pensionistkort, bankudskkrift ikke tilstrækkelig dokumentation.

Afgørelse 2009-0106, 4. december 2009 - Metro. Ikke forevist periodekort/havde tabt dette.

Afgørelse 2009-0170, 12. februar 2010 - S-tog. Klageren havde tabt sit klippekort.

Cpr-nummer

Afgørelse 2012-0288, 18. februar 2013 - Metro. Kunne ikke udelukkes, at klageren opgav at lede efter periodekort grundet stewards oplysninger. Metro pålagt at sikre, at stewards ikke anmoder om sidste 4 cifre i cpr.nr. Klageren medhold.

SMS-billet købt fra rette telefon

Afgørelse 2012-0337, 18. februar 2013 - Movia. Klageren ikke godtgjort, at sms-billet var købt fra datterens telefon.

Gammelt klippekort forevist

Afgørelse 2012-0110, 18. september 2012 - Metro. Klageren forevist gammelt klippekort ved kontrollen. Indsendt det stemplede kort efterfølgende. Ikke lagt til grund.

Divergerende forklaringer

Afgørelse 2011-0137, 6. december 2011 - DSB S-tog. Klagerens forklaring var divergerende.

Medpassager havde billet

Afgørelse 2016-0096, 13. september 2016 - Metro. Klageren som var guide for en gruppe turister som holdt deres fælles billetter. Han blev dog adskilt fra disse, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af den upersonlige rejsehjemmel kunne efter Ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen om der blev forevist gyldig rejsehjemmel i kontrolsituationen. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2009-0155, 7. december 2009 - S-tog. Klageren købt billet med medrejsende, glemte at få billetten ved den videre rejse.

Afgørelse 2010-0099, 2. september 2010 - S-tog. Ægtefællen sad i andet tog med billetten.

Afgørelse 2009-0163, 12. februar 2010 - Movia. Ikke godtgjort at viste ledsagers klippekort ved kontrollen.

Afgørelse 2010-0062, 24. juni 2010 - Metro Service. Glemte billetten hos medpassageren.

Nægtede at modtage kontrolafgift / rykkergebyrer

Afgørelse 2014-0351, 23. juni 2015 - Metro. Klagerens søn havde fået stjålet sit ungdomskort, han nægtede imidlertid at modtage kontrolafgiften, hvorfor det beroede på hans eget forhold, at han ikke var bekendt med indsigelses- og betalingsfristen. 

Afgørelse 2009-0152, 7. december 2009 - S-tog. Ekspeditionsgebyr på 100 kr. godkendt/ rykkergebyr på 100 kr. ikke berettiget, da brev ikke var kommet frem til debitor.

Afgørelse 2013-0083, 23. september 2013 - Metro. Glemt Hypercard ikke indsendt inden 14 dage, derfor ikke nedskrivning af kontrolafgiften. Rykkergebyr godkendt.

Afgørelse 2012-0303, 18. februar 2013 - Metro. Glemt HyperCard. Kontrolafgift ansås for udleveret. Rykkergebyr godkendt.

Afgørelse 2009-192, 12. februar 2010 - DSB. Klageren ville ikke modtage kontrolafgiften, derfor ikke bekendt med 14 dages frist for forevisning af periodekort.


Klik på afgørelsen for at læse denne